Inteligentné signalizačné svetlo pre bicykle – vie, ako ďaleko je od vás vzdialené auto

Backtrac­ker od spo­loč­nos­ti iKu­bu sní­ma po­lo­hu auto­mo­bi­lu vzhľa­dom k cyk­lis­to­vi a ten­to údaj ozna­mu­je obom účas­tní­kom ces­tnej pre­máv­ky.

Cykl­ista je in­for­mo­va­ný o vzdia­le­nos­ti a rých­los­ti auto­mo­bi­lov, kto­ré sa prib­li­žu­jú k bi­cyk­lu od­za­du. Backtrac­ker zá­ro­veň zvy­šu­je in­ten­zi­tu bli­ka­nia, aby upo­zor­nil vo­di­ča na zvy­šu­jú­ce sa ri­zi­ko zráž­ky. Po­mal­šie auto­mo­bi­ly sú včas­ne upo­zor­ne­né bie­lym, po­mal­ším svet­lom. V prí­pa­de rých­lej­ších vo­zi­diel zob­ra­zu­je za­ria­de­nie ur­gen­tne bli­ka­jú­ce čer­ve­né svet­lo.

Aby sa za­ria­de­nie za­ča­lo pre­dá­vať, mu­sí zís­kať pre­dob­jed­náv­ky v cel­ko­vej hod­no­te 226 ti­síc do­lá­rov. Ce­na Backtrac­ke­ra je 149 USD, po uve­de­ní na trh sa bu­de pre­dá­vať za 199 USD. Backtrac­ker by sa mal dos­tať do rúk pr­vých ma­ji­te­ľov v de­cem­bri toh­to ro­ka.


Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter