V Izraeli pripravujú prelomový dopravný systém – nadzemnú dráhu s levitujúcimi vozidlami

V iz­rael­skom Tev Avi­ve bu­dú môcť ľu­dia už čos­ko­ro vy­uží­vať uni­kát­ny spô­sob dop­ra­vy. Prep­rav­ný sys­tém skyT­ran si da­la pa­ten­to­vať rov­no­men­ná ka­li­for­nská spo­loč­nosť a je za­lo­že­ný na tech­no­ló­gii mag­ne­tic­kej le­vi­tá­cie. Ide o al­ter­na­tív­ny spô­sob dop­ra­vy, kto­rý by mo­hol od­bre­me­niť prepl­ne­né ces­ty. Na­vy­še je bez­peč­ný, eko­no­mic­ký a eko­lo­gic­ký.

Drá­ha je pos­ta­ve­ná 6 met­rov nad ze­mou. Vo­zid­lá do­sa­hu­jú rých­losť 70 km/h (do uve­de­nia sys­té­mu do ko­mer­čnej pre­vádz­ky by sa rých­losť moh­la eš­te zvý­šiť) a sú ria­de­né po­čí­ta­čom.

Pôj­de o dvoj­mies­tne vo­zid­lá a ces­tu­jú­ci by si ich moh­li ob­jed­nať po­mo­cou smar­tfó­nu. Vo­zid­lo vy­zdvih­ne ces­tu­jú­ce­ho na kon­krét­nej za­stáv­ke v sta­no­ve­nom ča­se a dop­ra­ví ho na mies­to ur­če­nia. Ces­tov­né lís­tky sa bu­dú môcť kú­piť cez po­čí­tač ale­bo mo­bil­nú ap­li­ká­ciu. Ce­na lís­tka by ma­la byť 5 do­lá­rov. Sys­tém by sa pod­ľa plá­nov mal uviesť do pre­vádz­ky do kon­ca ro­ka 2015.

Video:


Jerry San­ders zo spo­loč­nos­ti skyT­ran cha­rak­te­ri­zo­val pro­jekt v Tel Avi­ve ako pre­lo­mo­vý. Po­dob­né sys­té­my sa plá­nu­jú aj v iných kra­ji­nách, napr. v USA, Fran­cúz­sku a In­dii. Pod­rob­nej­šie in­for­má­cie mož­no náj­sť na strán­ke SkyT­ran.us.

Zdroj: bbc.com
bu­si­nes­sin­si­der.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter