Nový kompozit na 3D tlač je ľahší ako drevo a tvrdší ako betón. Jeho prínos bude obrovský

Vý­skum­ní­ci z Har­var­do­vej uni­ver­zi­ty vy­vi­nu­li za pou­ži­tia epoxido­vej ži­vi­ce mi­mo­riad­ne ľah­ký a tvr­dý ma­te­riál na 3D tlač. Pr­výk­rát bol tak epoxid vy­uži­tý v ob­las­ti 3D tla­če, čo mô­že viesť k vzni­ku od­ľah­če­ných ar­chi­tek­túr na vý­ro­bu účin­nej­ších ve­ter­ných tur­bín, rých­lej­ších auto­mo­bi­lov a ľah­ších lie­ta­diel.

Ak sa po­zrie­me na vlas­tnos­ti aké­ho­koľ­vek prí­rod­né­ho či ume­lé­ho ma­te­riá­lu, mô­že­me vi­dieť, že hus­to­ta a pev­nosť idú ru­ka v ru­ke. Zried­ka­vo však exis­tu­jú ma­te­riá­ly, kto­ré sú na­priek níz­kej hus­to­te veľ­mi tvr­dé. Prík­la­dom mô­že byť bal­zo­vé dre­vo, kto­ré pou­ží­va­jú ju­hoa­me­ric­kí In­diá­ni na stav­bu pl­tí. Ku­bic­ký me­ter toh­to dre­va má hmot­nosť len 40 kg, no vďa­ka mik­ros­ko­pic­kej štruk­tú­re z vy­so­ko efek­tív­nej zme­si ce­lu­ló­zy a vlá­kien lig­ní­nu je veľ­mi tvr­dé. Pre­to sa bal­za pou­ží­va pri vý­ro­be lo­pa­tiek ve­ter­ných tur­bín či pod­voz­kov mo­de­lov lie­ta­diel a vr­tuľ­ní­kov.

Ved­ci z Har­var­du te­raz pred­sta­vi­li eš­te lep­ší kom­po­zit ako bal­zo­vé dre­vo, kto­ré je pre ob­čas­né chy­by v štruk­tú­re me­nej spo­ľah­li­vým sta­veb­ným ma­te­riá­lom. Pri je­ho vý­vo­ji sa in­špi­ro­va­li mik­roš­truk­tú­rou bal­zy, kto­rá je pre­važ­ne du­tá, no jej bun­ko­vé ste­ny zne­sú vy­so­ké za­ťa­že­nie. No­vý kom­po­zit z epoxido­vých ži­víc ob­sa­hu­je doš­tič­ky s na­no­čas­ti­ca­mi ílu na zvý­še­nie vis­ko­zi­ty a dva ty­py vý­pl­ní - kar­bid kre­mí­ka a uh­lí­ko­vé vlák­na.

Ma­te­riál má jed­nu zvláš­tnu vlas­tnosť - vý­skum­ní­ci mô­žu ov­plyv­ňo­vať je­ho pev­nosť pod­ľa pot­re­by zme­nou orien­tá­cie vý­pl­ne. Pri kol­mej orien­tá­cii vý­pl­ne z kar­bi­du kre­mí­ka do­ká­že ma­te­riál če­liť naj­vyš­šie­mu za­ťa­že­niu.

Pod­ľa ved­cov je to vý­znam­ný krok v ob­las­ti 3D tla­če, pre­to­že epoxido­vé ma­te­riá­ly mož­no na roz­diel od ter­mop­las­tov, s kto­rý­mi dnes 3D tla­čiar­ne štan­dar­dne pra­cu­jú, pou­žiť aj na tlač konštruk­čných pr­vkov. No­vý kom­po­zit je 20-krát tuh­ší ako dnes bež­né 3D tla­če­né po­ly­mé­ry a dvak­rát pev­nej­ší ako do­po­siaľ naj­pev­nej­ší po­ly­mé­ro­vý kom­po­zit na tlač.

Video:


Zdroj: giz­mag.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter