Dron AirDog vás bude automaticky sledovať a natáčať vaše športové výkony

Spo­loč­nosť He­li­co Aeros­pa­ce In­dus­tries pred­sta­vi­la na por­tá­li Kic­kstar­ter bez­pi­lot­nú kvad­ro­kop­té­ru, za­me­ra­nú naj­mä na ob­lasť „ad­re­na­lí­no­vých" špor­tov, kde sa auto­nóm­ne dro­ny mô­žu veľ­mi dob­re up­lat­niť.

He­li­kop­té­ra Air­Dog je ľah­ko skla­da­teľ­ná, tak­že v ča­se, keď je mi­mo pre­vádz­ky, ne­za­be­rie ve­ľa mies­ta. Zá­klad­né nas­ta­ve­nia us­ku­toč­ňu­je pou­ží­va­teľ po­mo­cou za­ria­de­nia AirLeash (je to aký­si ma­ják pre Air­Dog), pre­po­je­né­ho s dro­nom, kto­ré si mô­že prip­núť na zá­päs­tie ale­bo na hel­mu.

airdog.gif

Pou­ží­va­te­lia si mô­žu stiah­nuť aj smar­tfó­no­vú ap­li­ká­ciu pre iOS aj An­droid na kon­fi­gu­ro­va­nie pok­ro­či­lých le­to­vých re­ži­mov, nah­rá­va­nie zá­zna­mu a on-li­ne zdie­ľa­nie vi­dea. K dis­po­zí­cii je aj re­žim ma­nuál­ne ria­de­né­ho le­tu.

airdog2.jpg

Do­ved­na exis­tu­je šesť zá­klad­ných re­ži­mov, z kto­rých si mô­žu pou­ží­va­te­lia vy­be­rať. V re­ži­me auto­ma­tic­ké­ho sle­do­va­nia bu­de dron sle­do­vať pou­ží­va­te­ľa so za­cho­va­ním nas­ta­ve­nej po­zí­cie a vý­šky le­tu. Re­žim Re­la­tív­na po­lo­ha za­bez­pe­čí, že dron udr­žia­va svo­ju po­zí­ciu v nas­ta­ve­nom sme­re od pou­ží­va­te­ľa.

V re­ži­me sle­do­va­nia sto­py (follow-track) mô­že pou­ží­va­teľ nas­ta­viť tra­su, po kto­rej ho bu­de dron opa­ko­va­ne nas­le­do­vať. Tri pos­led­né re­ži­my umož­ňu­jú udr­žať dron na jed­nom mies­te, pri­čom bu­de pou­ží­va­te­ľa sle­do­vať svo­jou ka­me­rou ale­bo krú­žiť nad ur­či­tou plo­chou po kruž­ni­ci so za­da­ným po­lo­me­rom a na­po­kon sa dá udr­žať ne­hyb­ne s ka­me­rou za­me­ra­nou do­le na jed­no mies­to, napr. na U-ram­pu skej­tbor­dis­tov.

Video:


Hmot­nosť he­li­kop­té­ry je 1,7 kg a mô­že le­tieť rých­los­ťou 64 km/h, na jed­no na­bi­tie vy­dr­ží le­tieť 10 až 15 mi­nút v zá­vis­los­ti od re­ži­mu pou­ží­va­nia a rých­los­ti le­tu. Keď je je­ho 4000 mAh ba­té­ria tak­mer vy­bi­tá, AirLeash upo­zor­ní pou­ží­va­te­ľa va­rov­ným sig­ná­lom a kvad­ro­kop­té­ra sa vrá­ti do štar­to­va­cej po­zí­cie.

Dron je vy­ba­ve­ný ka­me­rou GoP­ro (pre­dá­va sa sa­mos­tat­ne) a dvo­jo­so­vým gy­ros­ta­bi­li­zá­to­rom slú­žia­cim na za­cho­va­nie sta­bi­li­ty na­tá­ča­né­ho vi­dea. Na ofi­ciál­nych strán­kach Air­Dog.com sa uvá­dza, že dron sa ne­vie vy­hnúť pre­káž­kam.

Je navr­hnu­tý tak, že v prí­pa­de ko­lí­zie sa je­ho mo­to­ry vy­pnú. Pri hro­zia­cej zráž­ke ho pou­ží­va­teľ mô­že za­pau­zo­vať, dron tak os­ta­ne na svo­jej ak­tuál­nej po­zí­cii. Vý­rob­ca tvr­dí, že kvad­ro­kop­té­ra je od­ol­ná vply­vom po­ča­sia, mož­no ju pou­žiť v daž­di aj sne­že­ní, pri tep­lo­tách pod bo­dom mra­zu a od­olá vet­ru do rých­los­ti asi 12 m/s.


Spo­loč­nosť He­li­co si da­la za cieľ vy­zbie­rať na por­tá­li Kic­kstar­ter 200 000 do­lá­rov, no v sú­čas­nos­ti je na kon­te pro­jek­tu už tak­mer 550 000 do­lá­rov. Pr­ví pris­pie­va­te­lia dos­ta­nú Air­Dog za 995 do­lá­rov, no tá­to po­nu­ka je už vy­čer­pa­ná. V sú­čas­nos­ti si ho mož­no ob­jed­nať za 1195 do­lá­rov, do­dáv­ky sa ma­jú za­čať v no­vem­bri.

Zdroj: giz­mag.com
kic­kstar­ter.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter