Solárne články možno zbaviť toxických látok, alternatíva pre Chlorid kadmia stojí zlomok ceny

Che­mic­ká lát­ka pou­ží­va­ná pri vý­ro­be to­fu a kú­pe­ľo­vých so­lí by moh­la nah­ra­diť dra­hé a vy­so­ko toxic­ké lát­ky v so­lár­nych člán­koch. Štú­diu o tom pub­li­ko­va­li ved­ci v ča­so­pi­se Na­tu­re.

Chlo­rid kad­mia je v sú­čas­nos­ti kľú­čo­vý pr­vok v tech­no­ló­gii so­lár­nych člán­kov pou­ží­va­ných v mi­lió­noch so­lár­nych pa­ne­lov po ce­lom sve­te. Tá­to roz­pus­tná zlú­če­ni­na je však vy­so­ko toxic­ká a jej vý­ro­ba je dra­há, pre­to­že vy­ža­du­je kom­pli­ko­va­né bez­peč­nos­tné opat­re­nia na ochra­nu zdra­via pra­cov­ní­kov a od­bor­nú lik­vi­dá­ciu, keď už pa­ne­ly nie sú pot­reb­né.

Tím vý­skum­ní­kov z Li­ver­pool­skej uni­ver­zi­ty zis­til, že tá­to lát­ka mô­že byť nah­ra­de­ná chlo­ri­dom ho­reč­na­tým (MgCl2), kto­rý sa zís­ka­va z mor­skej vo­dy a pou­ží­va sa pri vý­ro­be to­fu, kú­pe­ľo­vých so­lí a na od­strá­ne­nie nám­ra­zy na ces­tách. Je bez­peč­ný a mož­no ho vy­ro­biť za zlo­mok nák­la­dov ( 0,001 do­lá­ra za gram vs. 0,3 do­lá­ra za gram), na­vy­še je rov­na­ko účin­ný ako je­ho dra­há a je­do­va­tá al­ter­na­tí­va.

„Ak má ener­gia z ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov kon­ku­ro­vať fo­síl­nym pa­li­vám, nák­la­dy mu­sia kles­núť," po­ve­dal Dr. Jon Ma­jor zo Step­hen­so­nov­ho in­šti­tú­tu pre ener­giu z ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov pri Li­ver­pool­skej uni­ver­zi­te. „Uro­bi­li sa už veľ­ké kro­ky, ale vý­sled­ky v na­šej štú­dii ma­jú po­ten­ciál na ďal­šie zní­že­nie nák­la­dov."

Naj­lac­nej­šie dnes vy­rá­ba­né so­lár­ne člán­ky sú za­lo­že­né na ten­kej vrstve ne­roz­pus­tné­ho te­lu­ri­du kad­mia (CdTe). Na elek­tric­kú ener­giu pre­vá­dza­jú asi 2 per­cen­tá sl­neč­né­ho žia­re­nia, chlo­rid kad­mia účin­nosť zvý­ši na 15 %. Li­ver­pool­sky vý­skum uká­zal, že chlo­rid ho­reč­na­tý mô­že do­siah­nuť rov­na­kú účin­nosť.

„Chlo­rid kad­mia je toxic­ký a dra­hý, no už ho ne­bu­de­me mu­sieť pou­ží­vať," po­ve­dal Dr. Ma­jor. „Je­ho náh­ra­da pri­ro­dze­ne sa vy­sky­tu­jú­ci­mi lát­ka­mi mô­že vý­rob­né­mu od­vet­viu ušet­riť ob­rov­ské množ­stvo pe­ňa­zí a zní­žiť cel­ko­vé nák­la­dy na vý­ro­bu ener­gie zo so­lár­nych člán­kov."

Zdroj: phys.org


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter