Komerčné využitie dronov je v USA naďalej zakázané, čaká sa na novú generáciu

Ame­ric­ký le­tec­ký úrad (Fe­de­ral Avia­tion Ad­mi­nis­tra­tion, FAA) vy­dal ten­to týž­deň tla­čo­vú sprá­vu, pod­ľa kto­rej pou­ží­va­nie bez­pi­lot­ných lie­ta­diel na ko­mer­čné úče­ly bu­de aj na­ďa­lej za­ká­za­né až do ďal­šie­ho ozná­me­nia. Ho­ci za­kla­da­teľ Ama­zo­nu Jeff Bez­os vla­ni načr­tol, že spo­loč­nosť chce na do­ru­čo­va­nie ba­lí­kov pre zá­kaz­ní­kov pou­žiť ma­lé bez­pi­lot­né vr­tuľ­ní­ky, zdá sa, že za­tiaľ zos­ta­ne do­ru­čo­va­nie po sta­rom.

Le­gál­ne pou­ži­tie bez­pi­lot­ných lie­ta­diel te­da zos­ta­ne ob­me­dze­né na zá­ba­vu a ne­mož­no ich vy­užiť v rám­ci ko­mer­čných slu­žieb. Iba­že Ama­zon uvie­dol, že ta­ké­to do­ru­čo­va­nie bu­de „bez­plat­né". Nez­na­me­ná to te­da, že sa ne­bu­dú pou­ží­vať na ko­mer­čné cie­le? V žiad­nom prí­pa­de, tvr­dí FAA. Dro­ny mož­no pou­žiť len na hob­by a rek­reač­né čin­nos­ti, napr. zho­to­vo­va­nie súk­rom­ných fo­tog­ra­fií a vi­dea.

dron_amazon2.jpg

Práv­nik Ryan Ca­lo, kto­rý pô­so­bí ako od­bor­ný asis­tent na Was­hin­gto­no­vej uni­ver­zi­te a za­me­ria­va sa na ro­bo­ti­ku a dro­ny, po­ve­dal, že dô­vo­dom toh­to ob­me­dzenia sú oba­vy z ko­lí­zií bez­pi­lot­ných lie­ta­diel, prí­pad­ne ich na­rá­ža­nia do ľu­dí.

„Bu­dú­ca ge­ne­rá­cia dro­nov bu­de sku­toč­ne auto­nóm­na a bu­de lie­tať s vy­uži­tím sen­zo­rov a kó­du, ne­bu­dú ich ov­lá­dať ľu­dia, čo bu­de bez­peč­nej­šie, ako je to dnes," po­ve­dal Ca­lo.

Je te­da nep­rav­de­po­dob­né, že ich ko­mer­čné pou­ži­tie by bo­lo za­ká­za­né natr­va­lo. Je to len otáz­ka ča­su, kým sa tie­to lie­tad­lá sta­nú dos­ta­toč­ne bez­peč­ný­mi a dos­ta­toč­ne sil­ný­mi na do­ru­čo­va­nie ba­lí­kov. FAA chce v nes­kor­šom ter­mí­ne pre­hod­no­tiť ich vy­uži­tie na pod­ni­ka­teľ­ské cie­le a no­vé pra­vid­lá by moh­li pla­tiť od ro­ku 2015.

Zdroj: bits.blogs.ny­ti­mes.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter