Iron Man zoskenuje, aké minerály a vitamíny chýbajú nášmu telu, a potom vyrobí potraviny na mieru

Glo­bál­na pot­ra­vi­nár­ska spo­loč­nosť Nest­lé chce v blíz­kej bu­dúc­nos­ti zme­niť spô­sob, ako sa stra­vu­je­me. Spus­ti­la pro­jekt Iron Man, kto­rý má skú­mať, ako dô­le­ži­té ži­vi­ny ov­plyv­ňu­jú mo­zog, te­lo a za­ží­va­cie fun­kcie.

Cie­ľom je vy­vi­núť za­ria­de­nie, kto­ré ske­nu­je úro­veň ži­vín v ľud­skom or­ga­niz­me a navr­hu­je vý­ži­vo­vé dopl­nky pod­ľa ak­tuál­nej pot­re­by, čo tak tro­chu pri­po­mí­na prin­cíp fun­go­va­nia nás­tro­ja na tvor­bu vý­ži­vo­vých prí­de­lov v zná­mom sci-fi se­riá­li. Pro­duk­ty vy­tvo­re­né v rám­ci pro­jek­tu Iron Man ma­jú byť účin­nej­šie pri lieč­be ne­dos­tat­ku rôz­nych vi­ta­mí­nov a ži­vín ako mul­ti­vi­ta­mí­no­vé dopl­nky, kto­ré dnes mož­no bež­ne náj­sť nap­rík­lad v dro­gé­riách.

Ved­ci skú­ma­jú sú­vis­los­ti me­dzi ne­dos­tat­kom vi­ta­mí­nov a mi­ne­rál­nych lá­tok a vzni­kom roz­lič­ných ocho­re­ní, ako je napr. di­abe­tes, ra­ko­vi­na či sr­dco­vo-ciev­ne cho­ro­by. Zá­me­rom je vy­tvo­riť in­di­vi­duál­ne nut­rič­né pro­fi­ly.

Sa­moz­rej­me, rep­li­ká­tor pot­ra­vín zod­po­ve­da­jú­ci ví­ziám Nest­lé mô­že byť zá­le­ži­tosť vý­vo­ja tr­va­jú­ce­ho de­siat­ky ro­kov. No ta­ké­to za­ria­de­nie by sa v bu­dúc­nos­ti moh­lo stať sú­čas­ťou do­mác­nos­ti ako dnes napr. mik­rovl­nná rú­ra.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter