Špeciálna rukavica vás rýchlejšie naučí hrať na klavíri alebo tancovať

Thad Star­ner pat­rí me­dzi ve­dú­cich pra­cov­ní­kov, kto­rí vy­ví­ja­jú oku­lia­re Goog­le Glass. On sám no­sil ur­či­tú for­mu po­čí­ta­ča na hla­ve po­čas pos­led­ných 20 ro­kov. Te­raz pra­cu­je na špe­ciál­nej ru­ka­vi­ci, kto­rá má zjed­no­du­šiť uče­nie hra­nia na kla­ví­ri. Mož­nos­ti vy­uži­tia sú však rôz­no­ro­dej­šie.

Ru­ka­vi­ca ob­sa­hu­je Blue­tooth mo­dul, po­mo­cou kto­ré­ho ko­mu­ni­ku­je s po­čí­ta­čom ale­bo mo­bil­ným za­ria­de­ním.

Vy­uží­va sa prin­cíp tzv. „hap­tic­ké­ho uče­nia". Do ria­dia­cej jed­not­ky sa nah­rá al­go­rit­mus a za­ria­de­nie za­čne bzu­čať a mier­ne vib­ro­vať. Ten­to pro­ces by mal vy­vo­lať ur­či­tú for­mu sva­lo­vej pa­mä­te, kto­rá by ma­la zjed­no­du­šiť pro­ces uče­nia. Hap­tic­ké uče­nie to­tiž vy­chá­dza z poz­nat­kov, že pri hra­ní na gi­ta­ru ale­bo pri tan­co­va­ní sa čas­to lep­šie učí vy­ko­ná­va­ním ryt­mic­ké­ho po­hy­bu, bez sa­mot­né­ho uve­do­mo­va­nia si to­ho, čo člo­vek ro­bí.

Star­ner ve­rí, že je­ho ru­ka­vi­ca by moh­la ok­rem uče­nia na hu­dob­né nás­tro­je po­môcť aj pri zdo­ko­na­ľo­va­ní po­sun­ko­vej re­či.

Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter