Policajné drony budú rozháňať demonštrantov projektilmi s farbou a sprejom s čiernym korením

Da­vy de­monštran­tov by už čos­ko­ro moh­li roz­há­ňať dro­ny vy­ba­ve­né pain­tballo­vý­mi pro­jek­til­mi, rep­ro­duk­tor­mi na va­rov­né hlá­se­nia a do­kon­ca aj noč­ným vi­de­ním a ter­mo­ka­me­ra­mi.

Ju­hoaf­ric­ká spo­loč­nosť De­sert Wolf vy­vi­nu­la sys­tém po­zos­tá­va­jú­ci z ro­bo­tic­kých ok­to­kop­tér a po­zem­nej ria­dia­cej sta­ni­ce, kto­rý má po­môcť or­ga­ni­zá­to­rom rôz­nych po­du­ja­tí sle­do­vať a kon­tro­lo­vať neov­lá­da­teľ­né da­vy. Ope­rá­to­ri bez­pi­lot­ných lie­ta­diel bu­dú môcť napr. do de­monštran­tov strie­ľať ná­boj­mi s far­bi­vom, plas­to­vý­mi gu­ľôč­ka­mi, ale aj pou­žiť ma­lé kap­su­ly so spre­jom s čier­nym ko­re­ním.

Nos­nosť ok­to­kop­té­ry je 40 kg, no sys­tém zbra­ní a mu­ní­cie má hmot­nosť len 15 kg, tak­že lie­tad­lo má dos­ta­toč­nú re­zer­vu, čo zvý­ši je­ho vý­drž a mož­nos­ti ma­név­ro­va­nia. Ce­lý sys­tém vy­jde asi na 46 000 do­lá­rov. Na je­ho ov­lá­da­nie sú pot­reb­ní dva­ja ľu­dia - je­den bu­de ria­diť po­hyb dro­nu a dru­hý ov­lá­dať je­ho ar­ze­nál.

Aj na sta­no­viš­ti ob­slu­hy bu­de in­šta­lo­va­ná ka­me­ra a mik­ro­fón, aby bo­lo mož­né sle­do­vať sprá­va­nie ope­rá­to­rov. Pod­ľa Hen­nie­ho Kie­se­ra, šé­fa spo­loč­nos­ti De­sert Wolf, ma­jú ľu­dia ten­den­ciu byť me­nej ag­re­sív­ni, ak sú sle­do­va­ní.

Spo­loč­nosť do­dá na pre­lo­me jú­na a jú­la pr­vých 25 ta­kých­to dro­nov pre ju­hoaf­ric­ký ban­ský prie­my­sel, kde štraj­ky čas­to vy­ús­ťu­jú do ná­sil­nos­tí.

Zdroj: boin­gboing.net
the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter