Skladateľný OLED displej Nokie sa dá skryť v zariadení s kompaktnými rozmermi

Zdá sa, že No­kia sa nev­zdá­va my­šlien­ky skla­da­cích dis­ple­jov. Na vý­sta­ve So­cie­ty for In­for­ma­tion Dis­play (SID) 2014 v San Di­egu pred­sta­vi­la dva ta­ké­to dis­ple­je OLED. Na ich vý­vo­ji spo­lup­ra­co­va­la s ja­pon­ským in­šti­tú­tom SEL (Se­mi­con­duc­tor Ener­gy La­bo­ra­to­ry).

Je­den z nich sa dá zlo­žiť dvak­rát, dru­hý trik­rát. Mož­no ich tak skryť do za­ria­de­nia s kom­pak­tnej­ší­mi roz­mer­mi. Oba flexibil­né dis­ple­je ma­jú uh­lo­prieč­ku 5,9 pal­ca, HD roz­lí­še­nie 720p a hus­to­tu pixelov 249 ppi.

nokia_sel_foldable_display_prototype.jpg

Dis­ple­je vy­uží­va­jú štruk­tú­ru WTC (whi­te tan­dem+top emis­sion+co­lour fil­ter) a vy­dr­žia 100 000 zlo­že­ní. Tá­to tech­no­ló­gia však za­tiaľ nie je prip­ra­ve­ná do vý­ro­by, tre­ba pre­dov­šet­kým zní­žiť vý­rob­né nák­la­dy.

Video:


Pr­vý flexibil­ný OLED dis­plej Youm pre­zen­to­val Sam­sung na vý­sta­ve CES 2013. Spo­loč­nosť eš­te neuvied­la na trh za­ria­de­nia s ta­kým­to dis­ple­jom. Po­núk­la však te­le­fó­ny so za­kri­ve­ným dis­ple­jom, a to Ga­laxy Round a va­riant Ga­laxy No­te 3. Aj fir­ma LG vla­ni pred­sta­vi­la te­le­fón G Flex so za­kri­ve­ným flexibil­ným dis­ple­jom.

Zdroj: for­bes.com
gad­gets.ndtv.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter