Apple chystá nový prístroj zameraný na sledovanie zdravia. Pozrite sa, čo chystá.

Už dl­hší čas sa ho­vo­rí o tom, že App­le prip­ra­vu­je za­ria­de­nie z ob­las­ti no­si­teľ­nej elek­tro­ni­ky. Chce si ním upev­niť po­zí­ciu v per­spek­tív­nom sek­to­re sta­ros­tli­vos­ti o zdra­vie.

Na kon­fe­ren­cii WWDC Craig Fe­de­rig­hi, se­nior vice­pre­zi­dent sof­tvé­ro­vé­ho in­ži­nier­stva v App­le, ozná­mil vstup spo­loč­nos­ti do ob­las­ti slu­žieb na mo­ni­to­ro­va­nie zdra­via. Na je­seň bu­de uve­de­ný na trh aj mo­der­ni­zo­va­ný ope­rač­ný sys­tém iOS 8 pre smar­tfó­ny a tab­le­ty, vy­ba­ve­ný fun­kciou na sprá­vu bio­met­ric­kých úda­jov pou­ží­va­te­ľov. Bu­de ho vy­uží­vať aj no­vé za­ria­de­nie z ka­te­gó­rie wearab­les, kto­ré sa za­tiaľ na­zý­va iWatch a na tr­hu by sa ma­lo ob­ja­viť v ok­tób­ri.

Craig-Federighi2.jpeg

Ho­ci pod­rob­nos­ti za­tiaľ nie sú zná­me, in­for­mo­va­né zdro­je tvr­dia, že špe­ci­fi­ká­cie no­vé­ho pro­duk­tu sú už do­kon­če­né. Bu­de vy­ba­ve­ný do­ty­ko­vým dis­ple­jom OLED a umož­ní zber dát tý­ka­jú­cich sa zdra­via, ako je napr. spot­re­ba ka­ló­rií, spá­nok, hla­di­na glu­kó­zy či kys­lí­ka v kr­vi. Za­ria­de­nie ta­kis­to umož­ní pou­ží­va­te­ľom čí­tať sprá­vy za­sla­né na ich smar­tfón.

Pod­ľa vý­rob­cu sú­čias­tok chce App­le uviesť na trh 3 - 5 mi­lió­nov svo­jich iWatch. Ten­to po­čet pre­sa­hu­je vla­ňaj­šie glo­bál­ne pre­da­je ta­kých­to ho­di­niek. Mož­no te­da pred­pok­la­dať, že má do­hod­nu­té ich na­sa­de­nie aj v par­tner­ských ne­moc­ni­ciach (Mayo Cli­nic, Cle­ve­land Cli­nic).

App­le spo­lup­ra­cu­je aj s Ni­ke. Obe spo­loč­nos­ti sa prav­de­po­dob­ne do­hod­li na bu­dú­com in­teg­ro­va­ní svo­jich slu­žieb. Vý­rob­ca špor­to­vé­ho vy­ba­ve­nia sa zrej­me pres­ta­ne ve­no­vať vý­ro­be za­ria­de­ní a v bu­dúc­nos­ti sús­tre­dí svo­je pod­ni­ka­nie na ob­lasť slu­žieb.

Služ­by na sle­do­va­nie zdra­via sú k dis­po­zí­cii už ne­ja­ký čas, ale za­tiaľ ne­zaz­na­me­na­li väč­ší ús­pech. Nap­rík­lad Goog­le v ro­ku 2008 spus­til služ­bu Goog­le Health na zber úda­jov tý­ka­jú­cich sa zdra­vot­né­ho sta­vu na in­di­vi­duál­ne pou­ži­tie, no kon­com ro­ka 2011 ju zru­šil. Od­bor­ní­ci sa dom­nie­va­jú, že ma­lú po­pu­la­ri­tu slu­žieb na mo­ni­to­ro­va­nie zdra­via mož­no dať do sú­vi­su aj s ne­dos­tat­kom ľah­ko pou­ži­teľ­ných mo­bil­ných za­ria­de­ní a ne­dos­ta­toč­nou koor­di­ná­ciou so zdra­vot­níc­ky­mi in­šti­tú­cia­mi.

App­le má te­raz príl­eži­tosť po­núk­nuť ta­ký­to ľah­ko pou­ži­teľ­ný pro­dukt. Na­vy­še no­vý iOS umož­ní aj sprá­vu dát tý­ka­jú­cich sa zdra­via, kto­ré sa zís­ka­va­jú pros­tred­níc­tvom plat­fo­riem vy­vi­nu­tých iný­mi spo­loč­nos­ťa­mi. App­le oča­ká­va, že to umož­ní zís­kať prís­tup k veľ­ké­mu množ­stvu dát, ako je pul­zo­vá frek­ven­cia, krv­ný tlak, spán­ko­vé cyk­ly či spot­re­ba ka­ló­rií. Mo­hol by tak vy­vo­lať zá­ujem o spo­lup­rá­cu zo stra­ny fi­riem z ob­las­ti pois­ťov­níc­tva, me­di­cí­ny, pre­ven­tív­nych slu­žieb, rek­la­my a pod.

Kon­ku­ren­cia ta­kis­to roz­ši­ru­je svoj do­sah v od­vet­ví zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti. Nap­rík­lad Sam­sung po­nú­ka Gear Fit, OLED mo­ni­tor, kto­rý ok­rem poč­tu kro­kov sle­du­je aj te­po­vú frek­ven­ciu pou­ží­va­te­ľa. Aj So­ny mi­nu­lý me­siac uvie­dlo na trh pro­dukt Smar­tBand, ur­če­ný na uk­la­da­nie úda­jov o kaž­do­den­ných ak­ti­vi­tách pou­ží­va­te­ľa, ako je cvi­če­nie, kva­li­ta spán­ku, ale aj us­ku­toč­ne­né te­le­fo­nic­ké ho­vo­ry.

Sam­sung i So­ny dú­fa­jú, že včas­né uve­de­nie pro­duk­tov upev­ní ich po­zí­ciu op­ro­ti App­lu. No po­kiaľ ide o pos­ta­ve­nie na tr­hu smar­tfó­nov a dos­tup­nosť ap­li­ká­cií, ame­ric­ká fir­ma má vý­raz­ný nás­kok. To sa však ne­tý­ka ob­las­ti cien. Väč­ši­na no­si­teľ­nej elek­tro­ni­ky sa v sú­čas­nos­ti pre­dá­va za me­nej ako 200 do­lá­rov. Mož­no však pred­pok­la­dať, že no­vý vý­ro­bok App­lu bu­de mať vy­ššiu ce­nov­ku.

Zdroj: asia.nik­kei.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter