HoverSkate je kombinácia vznášadla a skateboardu. Stojí však 1500 dolárov.

Jim Pitts sa v 70-tych ro­koch za­mi­lo­val do vzná­ša­diel a roz­ho­dol sa, že si vy­tvo­rí vlas­tné. Ta­ké, kto­ré skom­bi­nu­je so ska­te­boar­dom. Pr­vý pro­to­typ mal k dis­po­zí­cii o pár ro­kov nes­kôr, av­šak iš­lo o ťaž­ké za­ria­de­nie so sla­bým vý­ko­nom. Dnes sú pod­ľa je­ho slov tech­no­ló­gie na úrov­ni, ke­dy vy­ho­vu­jú je­ho pred­sta­vám.

Ho­ver­Ska­te fun­gu­je na po­dob­nom prin­cí­pe ako bež­né vzná­šad­lo. Tur­bí­na na­fúk­ne na­fu­ko­vač­ku, kto­rá sa na­chá­dza na spod­nej stra­ne dos­ky na ko­le­sách. Na roz­diel od vzná­šad­la však Ho­ver­Ska­te ne­má vr­tu­ľu, ale elek­tric­ké ko­le­sá. Tie sa pos­tup­ne zdvih­nú zo ze­me a vy­tvo­ria efekt, kto­rý je mož­né pri­rov­nať sur­fo­va­niu na vzduš­nej bub­li­ne. Za­ria­de­nie ne­fun­gu­je na vo­de a otáz­na je aj reál­na vý­drž ba­té­rie. S vy­bi­tou ba­té­riou je mož­né Ho­ver­Ska­te pou­ží­vať ako kla­sic­ký ska­te­board.

howerskate_1.jpg

Prob­lé­mom za­ria­de­nia je je­ho ce­na. Ho­ver­Ska­te sa bu­de pre­dá­vať za 1500 do­lá­rov. Ho­ci sa Pitts sna­ží zís­kať ka­pi­tál cez Kic­kstar­ter, pou­ží­va­te­lia pris­tu­pu­jú k pro­jek­tom s vy­ššou opatr­nos­ťou.

Zdroj: cnet.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter