Video: Amazon nasadí do svojich skladov 10 000 robotov. Pozrite sa ako budú makať.

Ama­zon sa dô­raz­ne usi­lu­je o eli­mi­ná­ciu ľud­skej pra­cov­nej si­ly vo svo­jom do­dá­va­teľ­skom re­ťaz­ci. V ro­ku 2012 kú­pil za 775 mi­lió­nov do­lá­rov spo­loč­nosť Ki­va, kto­rá vy­rá­ba ro­bo­tic­ké skla­do­vé sys­té­my. Onedl­ho sa Ama­zon poch­vá­lil, že vy­uží­va 1000 ta­kých­to ro­bo­tov vo svo­jich skla­doch.

Te­raz sa CEO spo­loč­nos­ti Jeff Bez­os vy­jad­ril, že do kon­ca toh­to ro­ka sa bu­de to­to čís­lo blí­žiť k 10 000. Tvr­dí však, že sú­čas­ní za­mes­tnan­ci ne­bu­dú pre­pus­te­ní, pre­to­že ďal­ších 9000 ro­bo­tov bu­de vy­ko­ná­vať prá­ce, na kto­ré by inak bo­lo tre­ba za­mes­tnať ďal­ších pra­cov­ní­kov.

Video:


Vi­deo uka­zu­je, že oran­žo­vé ro­bo­ty sú rých­lej­šie a efek­tív­nej­šie ako ľu­dia vy­ko­ná­va­jú­ci tú is­tú prá­cu. Na­sa­de­nie ro­bo­tov Ki­va te­da umož­ní auto­ma­ti­zo­vať veľ­kú časť skla­do­vých ope­rá­cií. Ro­bot za­mie­ri k naj­bliž­ším po­li­ciam, pre­to tre­ba naj­čas­tej­šie pou­ží­va­né re­gá­ly umies­tniť čo naj­bliž­šie k ba­liar­ni. Ba­le­nie sa to­tiž eš­te stá­le vy­ko­ná­va ruč­ne. No aj ro­bo­tic­ká kom­ple­ti­zá­cia je len otáz­kou ča­su. Tre­ba vy­rie­šiť roz­poz­ná­va­nie ob­jek­tov a zho­to­viť uni­ver­zál­nu ro­bo­tic­kú ru­ku, kto­rá si po­ra­dí s ob­jek­tmi rôz­nych tva­rov.

kiva_robots.jpg

Re­kon­fi­gu­rá­ciou po­líc pod­ľa se­zón­ne­ho do­py­tu mož­no ope­rá­cie pod­stat­ne urý­chliť. Nap­rík­lad v pred­via­noč­nom ob­do­bí sa naj­bliž­šie k ba­liar­ni umiestnia po­li­ce s hrač­ka­mi a via­noč­ným oz­do­ba­mi, v le­te za­sa tie, kto­ré ob­sa­hu­jú napr. špor­to­vé či kem­pin­go­vé pot­re­by.

Ama­zon je čas­to kri­ti­zo­va­ný pre zlé pra­cov­né pod­mien­ky v je­ho skla­doch. Ro­bo­ty sa však ne­bu­dú sťa­žo­vať na sla­bé vy­ku­ro­va­nie. Sta­čí vy­ku­ro­vať či kli­ma­ti­zo­vať len ma­lé pries­to­ry oko­lo ba­liar­ne, zvy­šok skla­du mô­že os­tať neos­vet­le­ný a net­re­ba tam dbať ani na tep­lo­tu. Prá­ve po­zor­nosť ve­no­va­ná de­tai­lom zvy­šu­je pre­vádz­ko­vú efek­ti­vi­tu Ama­zo­nu a umož­ňu­je mu do­dá­vať pro­duk­ty zá­kaz­ní­kom rých­lej­šie a lac­nej­šie ako kon­ku­ren­cia.

Ro­bo­ty vy­uží­va aj naj­väč­ší vý­rob­ný pod­nik na sve­te Foxconn. Pr­vých 10 000 ro­bo­tov, na­zý­va­ných FoxBots, bo­lo na­sa­de­ných prib­liž­ne v ča­se, keď Ama­zon kú­pil spo­loč­nosť Ki­va. Foxconn vy­hlá­sil, že bu­de spo­lup­ra­co­vať s Goog­lom a pod­po­ro­vať je­ho sna­hy v ob­las­ti ro­bo­ti­ky. Mie­ni to­tiž na­sa­diť veľ­ký po­čet ro­bo­tov vo svo­jich to­vár­ňach, kto­ré v sú­čas­nos­ti za­mes­tná­va­jú viac ako mi­lión ľu­dí a ta­kis­to sú čas­to ter­čom kri­ti­ky pre zlé pra­cov­né pod­mien­ky.

Zdroj: extre­me­tech.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter