Google chce vybudovať sústavu 180 satelitov šíriacich internet

To, že Goog­le chce pri­po­jiť k inter­ne­tu čo naj­viac ľu­dí, do­ka­zu­jú aj je­ho skor­šie plá­ny na vý­stav­bu bez­drô­to­vých sie­tí v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách sub­sa­har­skej Af­ri­ky a ju­ho­vý­chod­nej Ázie, ale aj pro­jekt Loon, kto­rý má umož­niť ší­re­nie inter­ne­tu po­mo­cou stra­tos­fé­ric­kých tep­lov­zduš­ných ba­ló­nov. A naj­nov­šie sprá­vy ho­vo­ria o vy­bu­do­va­ní vlas­tnej sús­ta­vy ko­mu­ni­kač­ných sa­te­li­tov. In­for­má­ciu o tom pri­nie­sol The Wall Street Jour­nal.

Sa­moz­rej­me, ne­bu­de to lac­ná zá­le­ži­tosť, spo­loč­nosť sa chys­tá na ten­to pro­jekt mi­núť 1 až 3 mi­liar­dy do­lá­rov. Na če­le tí­mu, v kto­rom bu­de 10 až 20 ľu­dí, bu­de stáť Greg Wyler, za­kla­da­teľ star­tu­pu O3b Networks, za­obe­ra­jú­ce­ho sa sa­te­lit­nou ko­mu­ni­ká­ciou, kto­rý ne­dáv­no pre­šiel do Goog­lu.

Video:


Sys­tém bu­de po­zos­tá­vať zo 180 ma­lých sa­te­li­tov, kto­ré bu­dú obie­hať oko­lo Ze­me v men­šej vý­ške (160 až 2000 km na povr­chom) ako bež­né sa­te­li­ty, čím sa zvý­ši rých­losť a skrá­ti la­ten­cia. Sa­te­li­ty O3b Networks ma­jú hmot­nosť 680 kg, no sa­te­li­ty Goog­lu by ma­li mať me­nej ako 120 kg.

Sys­tém sa­te­li­tov je flexibil­nej­ší a pos­ky­tu­je väč­šiu ka­pa­ci­tu ako spo­mí­na­né stra­tos­fé­ric­ké ba­ló­ny. Na­vy­še nák­la­dy na vy­bu­do­va­nie a vy­pus­te­nie sa­te­li­tov v pos­led­ných ro­koch vý­raz­ne kles­li. Ak Goog­le us­pe­je, mo­hol by uro­biť zá­sad­nú zme­nu v spô­so­be, ako ľu­dia, a to naj­mä z tre­tie­ho sve­ta, zís­ka­va­jú prís­tup k inter­ne­tu.

Zdroj: on­li­ne.wsj.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter