Úpravou firmvéru možno disky SSD zrýchliť až o 300 %. Aj tie súčasné.

V tech­no­ló­gii SSD bol do­siah­nu­tý prie­lom, kto­rý zna­me­ná vý­raz­né zvý­še­nie vý­ko­nu v dôs­led­ku pre­ko­na­nia jed­né­ho z hlav­ných prob­lé­mov toh­to ty­pu pa­mä­tí. V sú­čas­nos­ti ne­mož­no pria­mo pre­pí­sať dá­ta v či­poch NAND pou­ží­va­ných v za­ria­de­niach. Sú­bo­ry sa mu­sia za­pí­sať do čis­té­ho pries­to­ru dis­ku a pries­tor so sta­rý­mi dá­ta­mi tre­ba sfor­má­to­vať. To spô­so­bu­je roz­trieš­te­nosť úda­jov, skra­cu­je ži­vot­nosť dis­ku a zni­žu­je je­ho vý­kon.

Ja­pon­ské­mu tí­mu z Chuo Uni­ver­si­ty sa po­da­ri­lo pre­ko­nať ten­to prob­lém, kto­rý je sta­rý ako sa­ma tech­no­ló­gia. Ich ob­jav bol ofi­ciál­ne pre­zen­to­va­ný v Tai­pei na po­du­ja­tí IEEE Inter­na­tio­nal Me­mo­ry Wor­kshop 2014. Ved­ci vy­tvo­ri­li pre dis­ky úpl­ne no­vý mid­dleware, kto­rý ur­ču­je, ako sa bu­dú dá­ta za­pi­so­vať a uk­la­dať na dis­ku. Ich no­vá ver­zia brá­ni v za­pi­so­va­ní dát na no­vú „strán­ku", ak to nie je ne­vyh­nut­né.

Úpra­va spo­čí­va v pri­da­ní me­dzivrstvy naz­va­nej lo­gi­cal block ad­dress scram­bler me­dzi po­čí­tač a vrstvu FTL (flash tran­sla­tion layer), kto­rá sa sta­rá o prek­lad adries na sku­toč­né po­zí­cie na dis­ku SSD. No­vé dá­ta sa na­mies­to práz­dne­ho mies­ta za­pi­su­jú do frag­men­to­va­nej ob­las­ti v blo­ku ur­če­nom na vy­ma­za­nie. Vý­raz­ne sa tak ob­me­dzí ko­pí­ro­va­nie dát na po­za­dí a zní­ži sa po­mer plat­ných nef­rag­men­to­va­ných strá­nok v blo­ku, kto­ré sa pri ďal­šom čis­te­ní mu­se­li pre­su­núť s ce­lým blo­kom.

nand_flash_schema.jpg

V tes­toch dis­ky vy­uží­va­jú­ce no­vú tech­no­ló­giu za­pi­so­va­li a ma­za­li dá­ta me­nej čas­to ako dis­ky bez tej­to tech­no­ló­gie, a to o 55 %. Ich vý­kon tak vzrás­tol o 300 %. To by moh­lo umož­niť pri špič­ko­vých dis­koch do­siah­nuť pre­no­so­vé rých­los­ti 1,5 GB/s, za­tiaľ čo sú­čas­né mo­de­ly do­sa­hu­jú ty­pic­ky oko­lo 500 MB/s. Na­vy­še sa tak zvý­ši­la aj ener­ge­tic­ká účin­nosť dis­kov o 60 %.

Tre­ba zdô­raz­niť, že všet­ky zme­ny sa do­siah­li čis­to na sof­tvé­ro­vom zá­kla­de. To zna­me­ná, že net­re­ba ča­kať na no­vú ge­ne­rá­ciu dis­kov SSD vy­ba­ve­ných no­vý­mi čip­mi NAND. Vý­rob­co­via by to­tiž teo­re­tic­ky moh­li zlep­šiť aj sú­čas­né dis­ky úp­ra­vou fir­mvé­ru.

Zdroj: neowin.net


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter