Solárne panely na cestách? Solar Roadway chce na svoj projekt vyzbierať milión dolárov...

Ne­moh­li by sme rie­šiť ener­ge­tic­kú krí­zu tým, že by sme na­le­pi­li so­lár­ne pa­ne­ly na všet­ko? Mož­no z ta­kej­to my­šlien­ky vy­chá­dza­li Scott a Ju­lie Bru­sawov­ci, kto­rí sto­ja za spo­loč­nos­ťou So­lar Roadway. Tá to­tiž na por­tá­li In­die­go­go pred­sta­vi­la pro­jekt ces­ty pok­ry­tej so­lár­ny­mi pa­nel­mi.

Povrch vo­zov­ky tvo­ria šesťhran­né seg­men­ty pok­ry­té tvr­de­ným sklom a textú­rou, kto­rá zne­sie zá­ťaž až oko­lo 113 ton. So­lár­ne ces­tné pa­ne­ly by sa moh­li in­šta­lo­vať na ces­tách, par­ko­vis­kách, chod­ní­koch, cyk­lot­ra­sách, ih­ris­kách a pod.

Ok­rem so­lár­ne­ho pa­ne­la sú jed­not­li­vé seg­men­ty vy­ba­ve­né aj LED svet­la­mi a vy­hrie­va­cím pr­vkom, kto­rý sa v zi­me pos­ta­rá o to, aby ces­tu ne­pokr­yl sneh. Za­bu­do­va­né päť­fa­reb­né LED svet­lá za­sa mož­no vy­užiť na­mies­to tra­dič­ných se­ma­fo­rov na ak­tua­li­zo­va­né bez­peč­nos­tné vý­stra­hy a vo­dia­ce čia­ry, kto­ré sa mô­žu pris­pô­so­biť dop­rav­nej si­tuá­cii v reál­nom ča­se.

solar_roadway.jpg

Sys­tém bu­de vy­ža­do­vať vy­hĺbe­nie prie­ko­py pop­ri ces­te, kde by sa umies­tni­li na­pá­ja­cie káb­le, ale mô­že sa pou­žiť aj ako chr­bti­ca pre po­ten­ciál­ne no­vé vy­so­ko­rý­chlos­tné dá­to­vé sie­te. Sú­čas­ťou by bol aj sys­tém na od­vod zráž­ko­vej vo­dy do mes­tskej ka­na­li­zá­cie.

Video:


Kaž­dý pa­nel by bol pri­po­je­ný na cen­trum údr­žby, kam by sa hlá­sil vý­skyt chy­by, ale nap­rík­lad aj po­kus o je­ho pre­mies­tne­nie či krá­dež.

Ta­ká­to ce­loš­tát­na de­cen­tra­li­zo­va­ná elek­tric­ká sieť by moh­la za­ru­čiť ener­ge­tic­kú ne­zá­vis­losť a pos­ta­rať sa o tak­mer neob­me­dze­né zdro­je ener­gie pre elek­tro­mo­bi­ly (v pro­jek­te sa spo­mí­na tech­no­ló­gia in­duk­čné­ho na­bí­ja­nia pria­mo po­čas jaz­dy) aj do­mác­nos­ti.

Na to, aby sa ta­ké­to pa­ne­ly pre­me­ni­li z čí­re­ho ná­pa­du na funkč­ný pro­jekt, chcú auto­ri vy­zbie­rať for­mou crowdfun­din­gu neu­ve­ri­teľ­ný 1 mi­lión do­lá­rov.

Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter