Veda: Vedcom roka je odborník v oblasti fyziky Stanislav Tokár

Slo­ven­ským ved­com ro­ka 2013 sa stal od­bor­ník v ob­las­ti fy­zi­ky ele­men­tár­nych čas­tíc Sta­nis­lav To­kár. Oce­ne­nia naj­lep­ším slo­ven­ským vý­skum­ní­kom v sú­ťa­ži Ve­dec ro­ka SR dnes v Bra­tis­la­ve od­ov­zda­li už po 17. raz. Na pô­de Cen­tra ve­dec­ko-tech­nic­kých in­for­má­cií SR ude­li­li oce­ne­nie pre pra­cov­ní­kov zo všet­kých ob­las­tí ve­dy na Slo­ven­sku. V pia­tich ka­te­gó­riách prev­lá­da­li oce­ne­nia pre prí­ro­do­ve­dec­kých od­bor­ní­kov, pia­tich oce­ne­ných ved­cov vy­bra­la ko­mi­sia zo 47 návr­hov.

V ka­te­gó­rii Ve­dec ro­ka 2013 si ce­nu od­nie­sol Sta­nis­lav To­kár, kto­rý pra­cu­je na Fa­kul­te ma­te­ma­ti­ky, fy­zi­ky a in­for­ma­ti­ky Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve. Zís­kal ho za vý­znam­ný prís­pe­vok vo fy­zi­ke vy­so­kých ener­gií, pre­dov­šet­kým v ob­las­ti hľa­da­nia Hig­gsov­ho bo­zó­nu a ur­če­nia ná­bo­ja top-kvar­ku.

„Ľudia ve­dia, že lát­ka po­zos­tá­va z mo­le­kúl a mo­le­ku­ly z ató­mov, ató­my z elek­tró­no­vé­ho oba­lu a ató­mo­vé­ho jad­ra a niek­to­rí ve­dia aj to, že ató­mo­vé jad­ro po­zos­tá­va z nuk­leó­nov. Už má­lo ľu­dí vie, že nuk­leó­ny po­zos­tá­va­jú z kvar­kov. Ja sa za­obe­rám kvar­ka­mi," vy­svet­ľu­je slo­ven­ský ve­dec ro­ka 2013.

Fy­zik Sta­nis­lav To­kár sa ve­nu­je kvar­kom tre­tie­ho po­ko­le­nia, tým, kto­ré sa v lát­ke ne­vys­ky­tu­jú, ale zoh­ra­li dô­le­ži­tú úlo­hu v ra­ných fá­zach ves­mí­ru. „Dom­nie­va­me sa, že je to naj­lep­šia ces­ta ako vy­svet­liť ta­ké zá­ha­dy, ako je nap­rík­lad tma­vá hmo­ta, či to, že má­me vo ves­mí­re viac čas­tíc ako anti­čas­tíc, pri­čom tá­to asy­me­tria je veľ­mi ma­lič­ká a vďa­ka nej exis­tu­je sú­čas­ný svet," do­dá­va To­kár.

Dr­ži­teľ oce­ne­nia Ve­dec ro­ka SR vla­ni za­vŕšil štú­dium elek­tric­ké­ho ná­bo­ja top-kvar­ku. „Ur­či­li sme ná­boj top-kvar­ku, to je zá­klad­ný vý­skum, kto­rý sa ro­bí v Cer­ne. Mož­no je to nes­krom­né, ale dá sa po­ve­dať, že sa tým, čo ro­bí­me, po­die­ľa­me na tom, čo­mu sa ho­vo­rí sve­to­vá ve­da," do­dal

Oce­ne­nia za ve­dec­kú a vý­skum­nú čin­nosť si od­nies­li aj ďal­ší šty­ria slo­ven­skí ved­ci. V ka­te­gó­rii Mla­dý vý­skum­ník ro­ka bo­do­val 32-roč­ný Mi­chal Pi­to­ňák, kto­rý je od­bor­ní­kom v teo­re­tic­kej a po­čí­ta­čo­vej ché­mii. Pra­cov­ník Prí­ro­do­ve­dec­kej fa­kul­ty Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho oce­ne­nie zís­kal za pres­ný, kvan­to­vo-che­mic­ký vý­po­čet ne­ko­va­len­tných kom­plexov, so za­me­ra­ním na vý­znam­né mo­le­ku­ly, aký­mi sú nap­rík­lad DNA ale­bo pro­teí­ny.

Tech­no­ló­gom ro­ka sa zas stal Mi­chal Kraj­čík, kto­rý si oce­ne­nie prev­zal ok­rem iné­ho za prí­nos vo vý­vo­ji ener­ge­tic­ky ús­por­ných rie­še­ní in­te­li­gen­tných bu­dov. Mi­chal Kraj­čík pra­cu­je na Sta­veb­nej fa­kul­te Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve. Za vý­sled­ky v prog­ra­moch EÚ pat­rí oce­ne­nie To­má­šo­vi Sa­bo­lo­vi, kto­rý je od­bor­ní­kom v ob­las­ti ume­lej in­te­li­gen­cie a pra­cu­je na Eko­no­mic­kej fa­kul­te Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Ko­ši­ciach.

A na­po­kon, uz­na­nie za ce­lo­ži­vot­né di­elo dnes zís­kal Jo­zef Ro­ven­ský z Ná­rod­né­ho ús­ta­vu reu­ma­tic­kých cho­rôb, a to ok­rem iné­ho aj za vy­ni­ka­jú­ce vý­sled­ky me­dzi­ná­rod­nej spo­lup­rá­ce v ob­las­ti vý­sku­mu reu­ma­to­lo­gic­kých ocho­re­ní vo vy­ššom ve­ku.

Cie­ľom sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR je po­pu­la­ri­zo­vať prí­no­sy ve­dec­ké­ho bá­da­nia, pou­ká­zať na ús­peš­né vý­skum­né prá­ce, za­vá­dzanie no­vých tech­no­ló­gií a hlav­ne in­for­mo­vať ve­rej­nosť o vý­sled­koch slo­ven­ské­ho vý­sku­mu a vý­vo­ja. Tra­dí­cia oce­ňo­va­nia vý­znam­ných slo­ven­ských ved­cov a vý­skum­ní­kov sa za­ča­la u nás v ro­ku 1997. Od ro­ku 2013 sa sta­li vy­hla­so­va­teľ­mi sú­ťa­že Cen­trum ve­dec­ko-tech­nic­kých in­for­má­cií SR, Slo­ven­ská aka­dé­mia vied a Zväz slo­ven­ských ve­dec­ko-tech­nic­kých spo­loč­nos­tí.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter