Seagate chce v budúcom roku uviesť 8 až 10 TB pevné disky. Asi na to využije technológiu HAMR.

No­vé 6 TB dis­ky Sea­ga­te pri­ví­tal pod­ni­ko­vý sek­tor s nad­še­ním. No spo­loč­nosť už po­mýš­ľa na ďal­šie zvy­šo­va­nie ka­pa­ci­ty, a to na 8 až 10 TB. Mo­de­ly s tou­to ka­pa­ci­tou by ma­li byť uve­de­né v prie­be­hu bu­dú­ce­ho ro­ka. Tú­to in­for­má­ciu ozná­mil pre­zi­dent a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Sea­ga­te Ste­ve Luc­zo pri pre­zen­tá­cii štvrťroč­ných hos­po­dár­skych vý­sled­kov spo­loč­nos­ti. Ho­vo­ril ta­kis­to o pok­le­se cien veľ­ko­ka­pa­cit­ných 3,5-pal­co­vých dis­kov.

Dis­ky s ka­pa­ci­tou 8, resp. 10 TB by zna­me­na­li 33,3, resp. 66,6-per­cent­ný ná­rast op­ro­ti sú­čas­ným mo­de­lom.

To by Sea­ga­te mo­hol do­siah­nuť tro­mi spô­sob­mi:

- tech­no­ló­giou SMR (Shin­gled Mag­ne­tic Re­cor­ding),
- zvý­še­ním poč­tu plat­ní,
- tech­no­ló­giou HAMR (Heat-As­sis­ted Mag­ne­tic Re­cor­ding).

Pr­vá spo­me­nu­tá tech­no­ló­gia však umož­ní zvý­še­nie ka­pa­ci­ty len o 25 %, čo nes­ta­čí na do­siah­nu­tie 8 TB. Aj zvý­še­nie poč­tu plat­ní je ťaž­ko schod­ná ces­ta, pre­to­že do jed­né­ho 3,5-pal­co­vé­ho puz­dra sa zmes­tí naj­viac šesť tra­dič­ných 1 TB plat­ní, tak­že 10 plat­ní dis­ku s ka­pa­ci­tou 10 TB by sa jed­no­du­cho nez­mes­ti­lo do štan­dar­dnej 3,5-pal­co­vej po­zí­cie. Naj­prav­de­po­dob­nej­šie je te­da pou­ži­tie tech­no­ló­gie HAMR, pri kto­rej sa po­čas zá­pi­su plat­ňa na­hrie­va la­se­rom, čo umož­ní zvý­šiť hus­to­tu zá­pi­su.

Tá­to tech­no­ló­gia sa pod­ľa pred­pok­la­dov ma­la v dis­ko­vých jed­not­kách za­čať ob­ja­vo­vať v ro­ku 2016. No Sea­ga­te už vla­ni vo feb­ruári vy­hlá­sil, že si kla­die za cieľ do­dá­vať dis­ky s väč­šou ka­pa­ci­tou do­siah­nu­tou tech­no­ló­giou SMR „nes­kôr v tom­to ro­ku a pri­niesť tech­no­ló­giu HAMR na bu­dú­ci rok, te­da o ce­lé dva ro­ky skôr, ako sa pred­pok­la­da­lo".

Mô­že­me te­da už v tom­to ale­bo bu­dú­com ro­ku oča­ká­vať na tr­hu dis­ky s pok­ro­či­lou tech­no­ló­giou HAMR? V kaž­dom prí­pa­de ta­ké­to vy­so­ko­ka­pa­cit­né dis­ky bu­dú veľ­mi kom­plexná zá­le­ži­tosť a vô­bec nie je is­té, či sa dos­ta­nú aj do spot­re­bi­teľ­ské­ho seg­men­tu.

Zdroj: the­re­gis­ter.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter