Video: Virtuálny let pomocou kombinácie dronu a okuliarov Oculus Rift

Tím z nór­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty pou­žil bez­pi­lot­né lie­tad­lo DJI Phan­tom 2 vy­ba­ve­né ka­me­rou v spo­je­ní s oku­liar­mi na vir­tuál­nu reali­tu Ocu­lus Rift. Vy­tvo­ril tak me­chan­izmus, kto­rý umož­ní no­si­te­ľo­vi oku­lia­rov spros­tred­ko­vať v reál­nom ča­se poh­ľad z per­spek­tí­vy dro­nu.

Ka­me­ru pri­pev­ne­nú na bez­pi­lot­nom lie­tad­le otá­ča­jú servom­ot­or­y v sme­re, akým otá­ča hla­vu no­si­teľ oku­lia­rov Ocu­lus Rift. Vo vi­deu si mô­že­te po­zrieť, ako to ce­lé fun­gu­je.

Video:


Vý­sled­kom je ste­reos­ko­pic­ký le­tec­ký poh­ľad, ne­zá­vis­lý od sme­ru le­tu dro­nu. Ho­ci vý­vo­já­ri pos­kyt­li náčr­ty zná­zor­ňu­jú­ce, ako pra­cu­jú ov­lá­da­cie pr­vky ka­me­ry v spo­je­ní s oku­liar­mi na vir­tuál­nu reali­tu, ide o zlo­ži­té nas­ta­ve­nia, na kto­ré sú pot­reb­ní as­poň dva­ja ľu­dia - je­den na ma­ni­pu­lá­ciu s dro­nom a dru­hý na pre­vádz­ko­va­nie ka­me­ry.

oculus_rift_camera.jpg

Po­kus však naz­na­ču­je za­ují­ma­vé mož­nos­ti na vy­uži­tie ta­kej­to kom­bi­ná­cie. Ok­rem pát­ra­cích a zá­chra­nár­skych prác spros­tred­ku­je nap­rík­lad aj vir­tuál­nu tu­ris­ti­ku.

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter