Transform – 3D displej ako dynamický povrch môže vymodelovať akýkoľvek tvar

Vý­ro­ba ob­jek­tov, kto­ré oži­jú - ta­kou­to me­ta­fo­rou by sa da­la cha­rak­te­ri­zo­vať prá­ca tí­mu ved­cov z MIT Tan­gib­le Me­dia Group. Ide o pro­jekt Tran­sform, kto­ré­ho cie­ľom je pre­me­niť sta­tic­ké vy­ba­ve­nie (napr. ná­by­tok) na dy­na­mic­ký prúd po­hy­bu po­mo­cou inter­ak­cie s člo­ve­kom. In­špi­rá­ciou bo­li dy­na­mic­ké inter­ak­cie me­dzi vet­rom, vo­dou a pies­kom v prí­ro­de. Svo­ju prá­cu pred­sta­vi­li ved­ci ten­to me­siac na po­du­ja­tí Lexus De­sign Ama­zing exhi­bi­tion v Mi­lá­ne.

Tran­sform sa opie­ra o skor­ší pro­jekt In­form a dopĺňa ho. Ide o špe­ciál­ny stôl, kto­rý má na povr­chu ko­lí­ky. Tie sa na po­vel vy­sú­va­jú a za­sú­va­jú a vy­tvá­ra­jú tak rôz­ne tva­ry. In­form do­ká­že pre­niesť cez inter­net nap­rík­lad po­hyb ru­ky tým, že ho za­ria­de­nie z ko­lí­kov dos­lo­va vy­mo­de­lu­je.

Stôl z pro­jek­tu Tran­sform má viac ako ti­síc­ku ta­kých­to ko­lí­kov, kto­ré v reál­nom ča­se rea­gu­jú na ľud­ské ges­tá. Stá­va sa z ne­ho aký­si dy­na­mic­ký dis­plej umož­ňu­jú­ci člo­ve­ko­vi inter­ago­vať s ob­jek­tmi. Ki­ne­tic­ká ener­gia člo­ve­ka, za­chy­te­ná sní­ma­čom, spô­so­bí vl­ne­nie rep­re­zen­to­va­né po­hyb­li­vý­mi ko­lík­mi. V sú­čas­nos­ti to pri­po­mí­na skôr su­per­mo­der­né di­va­del­né pred­sta­ve­nie s rozvl­ne­ným sto­lom, ale zá­ro­veň je to príl­eži­tosť na­zrieť na bu­dú­ce tech­no­ló­gie umož­ňu­jú­ce zme­nu tva­ru ob­jek­tov. Stôl tvo­rí sú­časť prá­ce tí­mu za­me­ra­nej na vy­tvo­re­nie no­vé­ho roz­hra­nia.


„V bu­dúc­nos­ti po­čí­ta­če ne­bu­dú vy­ze­rať ako po­čí­ta­če. Bu­de ich mož­né za­bu­do­vať do všet­ké­ho oko­lo nás," po­ve­dal člen vý­skum­né­ho tí­mu Da­niel Leit­hin­ger.

V pro­jek­te sa mie­ša­jú zdan­li­vo ne­sú­ro­dé ob­las­ti vý­sku­mu. Sku­pi­na nap­rík­lad pred­sta­vi­la ví­ziu no­vé­ho ma­te­riá­lu s náz­vom Ra­di­cal Atoms. Ide o pred­sta­vu hmo­ty, kto­rá sa na po­vel ľu­bo­voľ­ne me­ta­mor­fu­je a v bu­dúc­nos­ti mô­že umož­niť inter­ak­ciu člo­ve­ka s ma­te­riá­lom. Pri­tom všet­ky di­gi­tál­ne in­for­má­cie bu­dú mať fy­zic­ký pre­jav, tak­že bu­de mož­né ko­mu­ni­ko­vať pria­mo s ma­te­riá­lom. Ved­ci ta­ké­to roz­hra­nie na­zý­va­jú Ma­te­rial User Inter­fa­ce (MUI).


Zdroj: phys.org


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter