Nové bio-organické batérie sa nabijú za 30 sekúnd. Na trhu by sa mali objaviť v roku 2017

Iz­rael­ský star­tup Sto­re­Dot vy­mys­lel ba­té­riu, kto­rá sa úpl­ne na­bi­je v prie­be­hu 30 se­kúnd. Ob­ja­viť by sa ma­la  nap­rík­lad v te­le­fó­noch. Pro­to­typ za­ria­de­nia pre­zen­tu­je na kon­fe­ren­cii Think Next a sľu­bu­je, že no­vé bio-or­ga­nic­ké ba­té­rie bu­de­me pou­ží­vať už o tri ro­ky.

Ba­té­rie ma­jú v ak­tuál­nom štá­diu od fi­nál­ne­ho pro­duk­tu ďa­le­ko. Sú veľ­ké a nez­mes­tia sa do mo­bil­ných za­ria­de­ní. V prie­be­hu ro­ka chce iz­rael­ská spo­loč­nosť Sto­re­Dot zmen­šiť roz­me­ry tak, aby sa ba­té­ria da­la pou­ží­vať v te­le­fó­ne, bez aký­koľ­vek ob­me­dze­ní. Dru­hým prob­lé­mom je ka­pa­ci­ta. Bio-or­ga­nic­ký aku­mu­lá­tor dnes ne­po­nú­ka dos­ta­toč­nú vý­drž. Do dvoch ro­kov by sa však si­tuácia ma­la zme­niť. Dr. Do­ron Myer­sdorf, CEO Sto­re­Do­tu, pred­pok­la­dá, že v ro­ku 2016 do­ká­žu je­ho ba­té­rie na­pá­jať mo­bil­né za­ria­de­nia po­čas ce­lé­ho dňa. Do troch ro­kov by sa moh­li v pre­daj­nej ver­zii ob­ja­viť na tr­hu.

Sto­re­Dot zís­kal ka­pi­tál vo vý­ške 6,25 mi­lió­na do­lá­rov. Me­dzi in­ves­tor­mi je údaj­ne aj Sam­sung. Bio-or­ga­nic­ká ba­té­ria vy­uží­va špe­ciál­ne ami­no­ky­se­li­ny, pep­ti­dy. Sto­re­Dot z nich do­ká­že vy­tvo­riť sta­bil­né a ro­bus­tné na­no-kryš­tá­li­ky, kto­ré sa vďa­ka svo­jim vlas­tnos­tiam da­jú vy­užiť v po­lo­vo­di­čoch, ba­té­riách ale­bo dis­ple­joch.

Video:


Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter