História videokonferencie od prvopočiatku po súčasnosť

Vi­deo­kon­fe­ren­cia pred­sta­vu­je mo­der­ný spô­sob mul­ti­me­diál­nej ko­mu­ni­ká­cie umož­ňu­je sú­čas­ný pre­nos zvu­ku, ob­ra­zu a dát me­dzi dvo­ma i via­ce­rý­mi účas­tník­mi. Je to tiež ko­mu­ni­ká­cia na ľu­bo­voľ­nú vzdia­le­nosť pre­bie­ha­jú­ca v reál­nom ča­se. Jej po­do­ba zá­vi­sí na prog­ra­mo­vom vy­ba­ve­ní a tiež na pou­ži­tom har­dvé­ri. Poz­ri­me sa do mi­nu­los­ti, ako sa tá­to tech­no­ló­gia vy­ví­ja­la a ako vy­ze­ra­li pr­ví pred­chod­co­via dneš­ných vi­deo­kon­fe­ren­cií.

Sa­mot­ná ví­zia vi­de­kon­fe­ren­ce nie je ni­čím no­vým a mô­že­me sa hneď na za­čia­tok po­zrieť, ako re­por­tér te­le­ví­zie CBS Wal­ter Cron­ki­te v ro­ku 1967 pred­sta­vu­je ví­ziu prá­ce na di­aľ­ku v 21. sto­ro­čí.

1. Te­le­fón

Pre­nes­me sa naj­prv do ro­ku 1876, ke­dy sa Škót­ske­mu vy­ná­lez­co­via Alexan­de­ro­vi Gra­ha­mo­vi Bello­vi po­da­ri­lo pred­sta­viť pr­vý funkč­ný te­le­fón. Aj na­priek tech­nic­ké­mu ús­pe­chu zos­tal je­ho te­le­fón spo­čiat­ku ne­pov­šim­nu­tý. Ko­mu­ni­kač­né vý­ho­dy te­le­fó­nu si bo­hu­žiaľ nik­to ne­ve­del pred­sta­viť. V ro­ku 1878 bo­la ko­neč­ne za­há­je­ná vý­ro­ba te­le­fó­nu. Bell svo­jim vy­ná­le­zom vy­tvo­ril pred­pok­la­dy pre ďal­ší roz­voj a vy­uži­tie vi­deo­kon­fe­ren­cie tzv. ko­mu­ni­ká­cie na di­aľ­ku od­kiaľ­koľ­vek a ke­dy­koľ­vek.

obr1.jpg

1876​​: Alexan­der Gra­ham Bell a pr­vý te­le­fón

1922: Vi­deo ukáž­ka za­chy­tá­va my­šlien­ku mo­bil­né­ho te­le­fó­nu.

In­fog­ra­fi­ka - his­tó­ria te­le­fó­nu

2. Vi­deo te­le­fón

Pred­sta­va a pr­vé pro­to­ty­py, že bu­dú ľu­dia me­dzi se­bou ko­mu­ni­ko­vať po­mo­cou audia a vi­dea je sta­rá viac ako 125 ro­kov.

obr2.jpg

Pr­vá pred­sta­va vi­deo te­le­fó­nu bo­la nak­res­le­ná v ča­so­pi­se Punch v ro­ku 1879. Kres­ba zná­zor­ňu­je vte­daj­ší vi­deo te­le­fón spo­je­nie me­dzi ro­dič­mi v pop­re­dí a ich dcé­rou na zob­ra­ze­nej plo­che.

obr3.jpg

1910: Poh­ľad­ni­ce pred­sta­vu­jú­ce prav­de­po­dob­nú bu­dúc­nosť ko­mu­ni­ká­cie na di­aľ­ku.

obr4.JPG

1927: Spo­loč­nosť Bell Labs pred­sta­vi­la funkč­ný pro­to­typ vi­deo te­le­fó­nu, kto­rý pre­ná­šal 18 sní­mok za se­kun­du. Pr­vú ve­rej­nú ukáž­ku pred­vie­dol mi­nis­ter ob­cho­du Her­bert Hoo­ver me­dzi mes­ta­mi New York a Was­hin­gton. Hlas bol oboj­smer­ný, ob­raz bol pre­ná­ša­ný jed­nos­mer­ne.

obr5.JPG

1930: Bell Labs pred­sta­vil vi­deo te­le­fón, kto­rý pre­ná­šal už oboj­smer­ný ob­raz.

1936: Charlie Chap­lin - Mo­dern Ti­mes (čas 2:08 - 3:25 min.) V tom­to zná­mom fil­me sú pred­sta­ve­né pr­vé prak­tic­ké mož­nos­ti ko­mu­ni­ká­cie na di­aľ­ku vo vý­rob­nom prie­mys­le. Ces­ta od pro­to­ty­pu k jas­nej­ším ob­ry­som, vrá­ta­ne ve­rej­nej služ­by vi­deo te­le­fó­nu za­ča­la vzni­kať v Ne­mec­ku ro­ku 1936: vy­puk­nu­tím dru­hej sve­to­vej voj­ny bol však am­bi­cióz­ny pro­jekt po­zas­ta­ve­ný.

1957: Rek­la­ma na vi­deo­kon­fe­ren­ciu spo­loč­nos­ti Hug­hes Aircraft Com­pa­ny

obr6.jpg

Pr­vý funkč­ný vi­deo te­le­fón pred­chod­cu dneš­nej štan­dar­dnej vi­deo­kon­fe­ren­cie bol ofi­ciál­ne pred­sta­ve­ný Doug­la­som Carlom En­gel­bart v ro­ku 1968 v Queen­se, New York. Vi­deo te­le­fó­nom bo­lo mož­né dru­hú stra­nu nie­len po­čuť, ale aj vi­dieť a sú­čas­ne zdie­ľať dá­to­vé pod­kla­dy. Hneď po pr­vej ofi­ciál­nej skúš­ke bol vi­deo te­le­fón na­sa­de­ný v troch mes­tách Was­hin­gton, New York a Chi­ca­go.

Vi­deo te­le­fó­ny moh­li ko­mu­ni­ko­vať iba me­dzi se­bou. Nák­la­dy za 3 mi­nú­to­vý ho­vor sa po­hy­bo­va­li od 16 do 27 do­lá­rov ( v pre­poč­te na rok 2012 by to zna­me­na­lo 118 až 200 do­lá­rov ). Služ­ba bo­la pos­tup­ne spus­te­ná v ôs­mich spo­loč­nos­tiach s 38 vi­deo te­le­fón­mi. Pred­pok­la­da­lo sa, že do ro­ku 1975 sa spre­vádz­ku­je až 100 ti­síc vi­deo te­le­fó­nov. V ro­ku 1973 bo­lo 100 pred­pla­ti­te­ľov v ce­lých Spo­je­ných štá­toch. Ob­rov­ské pre­vádz­ko­vé nák­la­dy však zna­me­na­li, že v ro­ku 1977 sa po­čet zní­žil len na iba de­väť pred­pla­ti­te­ľov.

obr7.jpg

Vďa­ka En­gel­bar­to­vi a je­ho ví­zie náj­sť rie­še­nie, kto­ré bu­de zmys­lupl­ným kľú­čom pre ko­lek­tív­ne ľud­ské mys­le­nie, pos­ky­tol vi­deo te­le­fón reál­ne ob­ry­sy bu­dú­cej vi­deo­kon­fe­ren­cie, kto­rú čo­raz čas­tej­šie vy­uží­va­me a bu­de­me vy­uží­vať v pra­cov­nom, ale aj súk­rom­nom ži­vo­te v po­do­be fi­rem­ných vi­deo­kon­fe­ren­cií, uni­fied com­mu­ni­ca­tion v po­do­be Mic­ro­soft Lync, Webex ale­bo so­ciál­nych ko­mu­ni­kač­ných nás­tro­jov ako je Sky­pe atď.

Evo­lú­cia vi­deo te­le­fó­nu

obr8.jpg

1956: V Bello­vých la­bo­ra­tó­riách Bell Labs, nes­kôr AT & T Bell La­bo­ra­to­ries a Bell Te­lep­ho­ne La­bo­ra­to­ries ) vy­ví­ja­li ved­ci nie­koľ­ko expe­ri­men­tál­nych vi­deo te­le­fó­nov s rôz­nou veľ­kos­ťou a vzhľa­dom.

obr9.jpg

1957: Expe­ri­men­ty sa pos­tup­ne vy­ví­ja­li. In­ži­nie­ri nas­ta­vo­va­li jas­né nor­my a pra­vid­lá pre pr­vé vi­deo te­le­fó­ny, kto­ré bu­dú uve­de­né na trh. Štan­dar­dy pre roz­lí­še­nie, kon­trast a ďal­šie fun­kcie ob­ra­zov­ky.

obr10.jpg

1963: Bol pred­sta­ve­ný pr­vý vi­deo te­le­fón, kto­rý ob­sa­ho­val sa­mos­tat­ný vi­deo zob­ra­zo­vač s te­le­fón­nou jed­not­kou. Sú­čas­ťou bo­la aj ka­me­ra s rep­ro­duk­to­rom, kto­rá pre­ná­ša­la ob­raz a zvuk.

obr11.jpg

1964: Pr­vá ve­rej­ná expo­zí­cia vi­deo te­le­fó­nu na veľtr­hu v New Yor­ku. Na veľtr­hu sú­čas­ne pre­bie­ha­la ana­lý­za a dis­ku­sia s náv­štev­ník­mi, ako rea­gu­jú na no­vé ko­mu­ni­kač­né za­ria­de­nie.

obr12.jpg

1964: Uzav­re­té ob­chod­né stret­nu­tia s po­ten­ciál­ny­mi klien­tmi, kto­rí ma­li zá­ujem o pre­ná­jom vi­deo te­le­fó­nu v mes­te New York, Chi­ca­go a Was­hin­gton.

obr13.jpg

1965: Do vi­deo te­le­fó­nu sa po­da­ri­lo za­ra­diť aj zdie­ľa­nie pra­cov­ných do­ku­men­tov z po­čí­ta­ča. Zdie­ľa­nie do­ku­men­tov sa tes­to­va­lo napr s Union Car­bi­de Cor­po­ra­tion. Vďa­ka to­mu sa po­da­ri­lo pres­kú­mať ďal­šie mož­nos­ti a sce­ná­re prá­ce v reál­nom pros­tre­dí.

obr14.jpg

1968: Vďa­ka nie­koľ­kým ďal­ším vy­lep­še­niam pri­chá­dza ofi­ciál­ne na trh vi­deo te­le­fón dru­hej mo­de­lo­vej ra­dy Mod II.

1970: Za­ča­tie ko­mer­čnej pre­vádz­ky vi­deo te­le­fó­nu v mes­te Pit­tsburgh. Vi­deo ho­vor bol me­dzi sta­ros­tom Pit­tsbur­ghu Pe­te Fla­her­tym a Joh­nom Har­pe­rom zo spo­loč­nos­ti Al­coa. Oba­ja mu­ži bo­li od se­ba vzdia­le­ní je­den blok.

1974: Pro­to­typ vi­deo te­le­fó­nu Phi­lips. Pro­to­typ ob­sa­hu­je vi­zua­li­zač­nú ka­me­ru, kto­rou je mož­né sní­mať pa­pie­ro­vé do­ku­men­ty, vý­kre­sy, gra­fy atp.

Pod­rob­ný ma­te­riál po­pi­su­jú­ci evo­lú­ciu vi­deo te­le­fó­nu Bell Labs s tech­nic­ký­mi pa­ra­met­ra­mi náj­de­te tu.

3. Vi­deo­kon­fe­ren­cie

Evo­lú­cia vi­deo­kon­fe­ren­cie

obr15.jpg

1960: Vi­deo­kon­fe­ren­cie, Švéd­sky pre­miér Ta­ge Erlan­der

obr16.jpg

1962: Ani­mo­va­ný film o efek­tív­nej for­me ko­mu­ni­ká­cie ma­na­žé­ra bu­dúc­nos­ti

obr17.jpg

1967: Te­le­víz­na sta­ni­ca CBS vy­sie­la­la re­lá­ciu o bu­dúc­nos­ti a ví­ziách 21 sto­ro­čia. Re­por­tér Wal­ter Cron­ki­te uká­zal mož­nos­ti prá­ce na di­aľ­ku vďa­ka vi­deo­kon­fe­ren­cie.

1979: Obý­vač­ka bu­dúc­nos­ti z ro­ku 1979, kni­ha Fu­tu­re Ci­ties

obr18.jpg

1980: Štú­dium a prá­ca z do­mu z ro­ku 1980, kni­ha School, Work and Play

obr19.jpg

1996: Vi­deo o bu­dúc­nos­ti fi­rem­nej ko­mu­ni­ká­cie. Jed­na­lo sa o vi­zio­nár­sky pro­jekt spo­loč­nos­ti Sun Mic­ro­sys­tems v sna­he pred­po­ve­dať bu­dúc­nosť fi­rem­nej ko­mu­ni­ká­cie. Na sce­ná­ri sa po­die­ľa­lo viac ako 100 in­ži­nie­rov, di­zaj­né­rov a fil­mo­vých nad­šen­cov. Vý­stu­pom toh­to vi­dea bo­lo uká­zať prie­beh pra­cov­né­ho dňa v ro­ku 2004.

2009: Mic­ro­soft pub­li­ko­val po­dob­né vi­deo ako Sun Mic­ro­sys­tems, kto­ré opi­su­je pra­cov­ný a súk­rom­ný ži­vot v ro­ku 2019. Po­dob­nos­ti oboch uká­žok sú v niek­to­rých ob­las­tiach tak­mer iden­tic­ké.

2012: Dneš­né vi­deo­kon­fe­ren­cie z poh­ľa­du Cis­co, PO­LY­COM a SMART Tech­no­lo­gies.

Adap­tá­cia vi­deo­kon­fe­ren­cie v ča­se

Ste­ven Poltrock sa za­obe­ral od­po­ve­ďou, pre­čo sa vi­deo­kon­fe­ren­ciám ne­po­da­ri­lo rých­lo adap­to­vať me­dzi iné ko­mu­ni­kač­né nás­tro­je. Pod­ľa je­ho pries­ku­mu bo­li hlav­nou prí­či­nou vy­so­ké ob­sta­rá­va­cie a pre­vádz­ko­vé nák­la­dy na infra­štruk­tú­ru, zlo­ži­té ov­lá­da­nie a náj­de­nie prak­tic­kých vý­hod vi­deo­kon­fe­ren­cií, kto­ré si má­lok­to ve­del pred­sta­viť. Ste­ven Poltrock bol do ro­ku 2009 čle­nom vý­skum­nej di­ví­zie v Boeing Com­pa­ny, kde sa po­die­ľal na po­čí­ta­čo­vej pod­po­re, so za­me­ra­ním na prie­my­sel­né ap­li­ká­cie, vrá­ta­ne pod­po­ry tí­mo­vej spo­lup­rá­ce, workflow a ria­de­nie zna­los­tí vo fi­rem­nom pros­tre­dí.

graf1.jpg

Zdroj: Ma­ga­zín For­bes z ro­ku 2010 www.for­bes.com

Ak­tuál­na pot­re­ba efek­tív­ne­ho vy­uži­tia vi­deo­kon­fe­ren­cií dra­ma­tic­ky ras­tie. Vďa­ka niž­šej ce­ne, in­tui­tív­ne­mu ov­lá­da­niu, ši­ro­kou dos­tup­nos­ťou zdie­ľa­nia audia a vi­deo ob­sa­hu na PC, no­te­boo­ku, tab­le­te ale­bo mo­bil­nom te­le­fó­ne. Ob­ra­zo­vá for­ma ko­mu­ni­ká­cie sa pre­lí­na v mno­hých ob­las­tiach náš­ho ži­vo­ta. Mož­no oča­ká­vať vý­raz­ný ná­rast a vy­uži­teľ­nosť vi­deo­kon­fe­ren­cií po­dob­ne ako pri mo­bil­nom te­le­fó­ne, PC a no­te­boo­ku.

graf2.jpg

Zdroj: Wain­hou­se Re­search www.wain­hou­se.com

To do­ka­zu­je aj ne­zá­vis­lý vý­skum agen­tú­ry Wain­hou­se Re­search, kto­rá sa špe­cia­li­zu­je otáz­ka­mi efek­ti­vi­ty mul­ti­me­diál­nej ko­mu­ni­ká­cie a tí­mo­vej spo­lup­rá­ce. Vý­voj tech­no­ló­gií v ob­las­ti ko­mu­ni­ká­cie sa za pos­led­ných nie­koľ­ko ro­kov zme­nil. Od pa­sív­nej for­my k ak­tív­nej tí­mo­vej vi­zuál­nej spo­lup­rá­ci.

Zdroj: ICT ma­na­žerOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter