Apple chce zjednodušiť písanie SMSiek počas chôdze. Na displeji bude zobrazovať okolitý svet.

App­le si ne­chal pa­ten­to­vať fun­kciu Tran­spa­rent Texting. Oce­nia ju naj­mä ľu­dia, kto­rí SMS-ku­jú po­čas chô­dze. Ak je fun­kcia ak­ti­vo­va­ná, iP­ho­ne vy­uží­va za­dnú ka­me­ru a vi­deo zob­ra­zu­je v reál­nom ča­se na dis­ple­ji te­le­fó­nu. Vďa­ka to­mu vy­tvá­ra efekt tran­spa­ren­tné­ho dis­ple­ja.

Pou­ží­va­teľ sa­moz­rej­me vi­dí, čo pí­še a aj his­tó­riu kon­ver­zá­cie. Vďa­ka no­vé­mu pa­ten­tu by sa však ne­ma­lo stať, že po­čas SMS-ko­va­nia za­kop­ne­te. Prí­pad­nú pre­káž­ku na ces­te uvi­dí­te na dis­ple­ji, v po­za­dí kon­ver­zá­cie. Nie je zná­me, ke­dy App­le no­vin­ku in­teg­ru­je do svoj­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu. Mô­že sa tak stať už s prí­cho­dom iOS 8.

Kon­cept fun­kcie Tran­spa­rent Texting nie je ni­čím no­vým. V po­nu­ke ob­cho­du Ap­pSto­re je už od ro­ku 2009 ap­li­ká­cia Ty­pe n Walk, kto­rá po­nú­ka pres­ne ta­kú­to fun­kčnosť. Ako fun­gu­je si mô­že­te po­zrieť v pril­ože­nom vi­deu.

Video:


Zdroj: cul­tof­mac.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter