Inteligentné hodinky pre najmenších nahradia smartfón aj virtuálnu pestúnku

Ho­din­ky Fi­lip sú ur­če­né naj­men­ším pou­ží­va­te­ľom. Ich cie­ľom je nah­ra­diť in­te­li­gent­ný te­le­fón a pos­kyt­núť ro­di­čom uži­toč­ný ko­mu­ni­kač­ný nás­troj.

Det­ské in­te­li­gen­tné ho­din­ky zob­ra­zu­jú čas, sú vy­ba­ve­né GSM an­té­na­mi, Wi-Fi a GPS mo­dul­mi. Dá sa s ni­mi te­le­fo­no­vať, po­dob­ne ako s ho­din­ka­mi Sam­sung Ga­laxy Gear.

Za­ria­de­nie Fi­lip je však se­bes­tač­né. Ne­pot­re­bu­je spá­ro­va­ný te­le­fón. Vďa­ka to­mu do­ká­že nah­ra­diť smar­tfó­ny, kto­ré ro­di­čia čas­to ku­pu­jú svo­jim de­ťom. Ra­to­les­ti však te­le­fó­ny čas­to zneu­ží­va­jú. Ho­din­ky Fi­lip ma­jú pred­sta­vo­vať za­ují­ma­vú al­ter­na­tí­vu. 

hodinky_filip_243.jpg

Sú ur­če­né de­ťom vo ve­ku 5 - 11 ro­kov. Vzhľa­dom na det­skú ru­ku sú roz­me­ro­vo po­mer­ne veľ­ké a vo­do­tes­né. Ro­dič mô­že za­de­fi­no­vať 5 te­le­fón­nych čí­siel, na kto­ré mô­že di­eťa vo­lať a ta­kis­to čís­la, kto­ré mô­že pri­jať. GPS sen­zo­ry náj­du vy­uži­tie pri vy­tvá­ra­ní tzv. bez­peč­ných zón, kde sa mô­že di­eťa po­hy­bo­vať.

Det­ské in­te­li­gen­tné ho­din­ky sú v USA už v pre­da­ji za ce­nu 199 do­lá­rov.

Zdroj: fas­tco­de­sign.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter