Outernet – celosvetové pripojenie Wi-Fi zo satelitov pre všetkých a zadarmo

Ne­zis­ko­vá or­ga­ni­zá­cia Me­dia De­ve­lop­ment In­ves­tment Fund (MDIF) za­lo­ži­la v New Yor­ku ma­lý tím pra­cov­ní­kov so zá­me­rom vy­bu­do­vať outer­net - glo­bál­nu sieť sa­te­li­tov, kto­rá by vy­sie­la­la dá­ta z inter­ne­tu prak­tic­ky pre kaž­dé­ho oby­va­te­ľa na­šej pla­né­ty za­dar­mo. Pod­ľa webo­vej strán­ky outer­net.is MDIF chce po­núk­nuť voľ­ný prís­tup k inter­ne­tu pre všet­kých ľu­dí bez oh­ľa­du na to, kde sa na­chá­dza­jú, a obísť kaž­dé filtro­va­nie či iné pros­tried­ky cen­zú­ry.

S pos­tup­ným ras­tom veľ­kos­ti a vý­zna­mu inter­ne­tu sa čo­raz čas­tej­šie ozý­va­jú hla­sy vo­la­jú­ce po za­hr­nu­tí slo­bod­né­ho prís­tu­pu k in­for­má­ciám, kto­ré pos­ky­tu­je inter­net, me­dzi zá­klad­né ľud­ské prá­va. Nao­pak, ob­me­dzenie prís­tu­pu k inter­ne­tu by sa ma­lo po­va­žo­vať za po­ru­še­nie ľud­ských práv. MDIF tvr­dí, že 40 % ľu­dí v dneš­nom sve­te sa ne­mô­že pri­po­jiť k inter­ne­tu, a to nie­len pre ob­me­dzu­jú­ce opat­re­nia niek­to­rých vlád, ale aj pre vy­so­ké nák­la­dy, kto­ré by si vy­žia­da­lo sprís­tup­ne­nie služ­by v od­ľah­lých ob­las­tiach.

outernet_satellite.png

Outer­net by umož­nil ľu­ďom v naj­od­ľah­lej­ších ob­las­tiach Si­bí­ri či na vzdia­le­ných os­tro­voch a v af­ric­kých de­di­nách rov­na­ký prís­tup k inter­ne­tu, ako ma­jú oby­va­te­lia New Yor­ku, To­kia či Mos­kvy. Po­môcť pri tom má sús­ta­va sa­te­li­tov, kto­ré chce or­ga­ni­zá­cia vy­bu­do­vať a vy­slať na obež­nú drá­hu.

Ako sa dá pred­pok­la­dať, tok dát by bol jed­nos­mer­ný. Dá­ta by vy­sie­la­lo k sa­te­li­tom nie­koľ­ko sto­viek po­zem­ných sta­níc a sa­te­li­ty by ich po­tom ší­ri­li do­le k pou­ží­va­te­ľom. Pro­jekt je za­tiaľ v po­čia­toč­ných fá­zach a pod­ľa sú­čas­né­ho plá­nu sa­te­li­ty by ma­li vy­sie­lať pri­ja­té dá­ta v ne­ko­neč­nej sluč­ke, kým k nim do­ra­zia no­vé, čer­stvé dá­ta. To zna­me­ná, že sa to bu­de po­do­bať skôr na vy­sie­la­nie te­le­víz­ne­ho prog­ra­mu, pou­ží­va­te­lia si však bu­dú môcť vy­brať, aké in­for­má­cie chcú prio­rit­ne dos­tá­vať.

„Je to mo­der­ná ver­zia krát­kovl­nné­ho rá­dia ale­bo aký­si Bit­Torrent z ves­mí­ru," pí­še sa na ofi­ciál­nej webo­vej strán­ke pro­jek­tu.

A aký bu­de ob­sah na Outer­ne­te? Pôj­de pre­dov­šet­kým o spra­vo­daj­stvo, bur­zo­vé in­for­má­cie, vzde­lá­va­cí ob­sah (Khan Aca­de­my, Cour­se­ra, Teachers Wit­hout Bor­ders), ap­li­ká­cie, fil­my, hud­bu, hry, Wiki­pé­diu. No pos­kyt­ne aj mož­nosť za­bez­pe­če­nia nú­dzo­vej ko­mu­ni­ká­cie pri vý­pad­ku mo­bil­ných sie­tí a glo­bál­ny no­ti­fi­kač­ný sys­tém.

Nie je zná­me, koľ­ko fi­nan­cií sa MDIF po­da­ri­lo zhro­maž­diť na pro­jekt, ale vy­bu­do­va­nie ta­kej sie­te roz­hod­ne nie je lac­ná zá­le­ži­tosť. Zos­tro­je­nie a spus­te­nie sa­te­li­tu si vy­ža­du­je nák­la­dy vo vý­ške 100 000 až 300 000 do­lá­rov. No pod­ľa har­mo­nog­ra­mu by sa pr­vé sa­te­li­ty ma­li spre­vádz­ko­vať už v jú­ni bu­dú­ce­ho ro­ka.

Zdroj: phys.org
ib­ti­mes.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter