Inteligentné verejné LED osvetlenie poslúži aj ako internetový hotspot

Spo­loč­nos­ti Phi­lips a Eric­sson po­nú­ka­jú mes­tám no­vý kon­cept ve­rej­né­ho os­vet­le­nia Ze­ro Si­te. Je za­lo­že­ný na LED svie­tid­lách a ok­rem ús­por­nej­šej spot­re­by pri­ná­ša eš­te jed­nu pred­nosť. Sys­tém to­tiž ob­sa­hu­je in­teg­ro­va­né zá­klad­ňo­vé sta­ni­ce pre mo­bil­ných ope­rá­to­rov.

Us­ta­vič­ný ná­rast poč­tu mo­bil­ných za­ria­de­ní pri­pá­ja­jú­cich sa do inter­ne­tu nú­ti mo­bil­ných ope­rá­to­rov k no­vým návr­hom ich sie­tí. Vy­so­ké sto­žia­re s po­mer­ne veľ­kým roz­pty­lom už pres­tá­va­jú sta­čiť dneš­ným po­žia­dav­kám. Sú­čas­ný trend sme­ru­je k za­hus­ťo­va­niu sie­tí for­mou men­ších a po­čet­nej­ších prís­tu­po­vých bo­dov, kto­ré pos­lú­žia via­ce­rým pou­ží­va­te­ľom a umož­nia pre­ná­šať väč­šie ob­je­my dát.

Otáz­kou je, kam ich umies­tniť. Vý­rob­co­via te­le­ko­mu­ni­kač­ných za­ria­de­ní, ako je aj Eric­sson, expe­ri­men­tu­jú s rôz­ny­mi spô­sob­mi ich umies­tne­nia. Jed­ným z rie­še­ní sa uka­zu­jú aj stĺpy ve­rej­né­ho os­vet­le­nia.

Phi­lips v tých­to dňoch po­nú­ka mes­tám a ob­ciam svoj sys­tém in­te­li­gen­tné­ho LED os­vet­le­nia, kto­rý vraj spot­re­bu­je v po­rov­na­ní s tra­dič­ným pou­lič­ným os­vet­le­ním so so­dí­ko­vý­mi vý­boj­ka­mi o 50 až 70 % me­nej ener­gie. Na­vy­še ús­po­ry sa mô­žu eš­te zvý­šiť in­ves­to­va­ním do in­te­li­gen­tných ov­lá­da­cích pr­vkov.

„Ak sa pri­da­jú aj sen­zo­ry, kto­ré nap­rík­lad sle­du­jú hus­to­tu pre­máv­ky, pri­čom pou­lič­né os­vet­le­nie rea­gu­je na to, či je po­hyb na uli­ci, mô­žu ús­po­ry stúp­nuť až na 80 %," po­ve­dal CEO Phi­lip­su Frans Van Hou­ten.

Ako to te­da bu­de vy­ze­rať, ak Phi­lips umož­ní vkla­da­nie ko­nek­ti­vi­ty do svoj­ho os­vet­ľo­va­cie­ho sys­té­mu? O tej­to mož­nos­ti za­čal Van Hou­ten ro­ko­vať s ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom Eric­sso­nu Han­som Ves­tber­gom pred ro­kom na Sve­to­vom eko­no­mic­kom fó­re v Da­vo­se.

Pre­no­so­vý sys­tém Eric­sso­nu Ze­ro Si­te by bol umies­tne­ný na chrá­ne­nom mies­te v hor­nej čas­ti stĺpa ve­rej­né­ho os­vet­le­nia in­te­li­gen­tné­ho sys­té­mu Phi­lips a k inter­ne­tu by sa pri­pá­jal op­tic­kým ale­bo mik­rovl­nným pri­po­je­ním. Pod­po­ro­va­né by bo­li tech­no­ló­gie 3G, LTE a Wi-Fi. Za­ria­de­nia by bo­li in­šta­lo­va­né na naj­expo­no­va­nej­ších mies­tach, nap­rík­lad pri auto­bu­so­vých za­stáv­kach a pod.

No­vý sys­tém bol pred­sta­ve­ný na MWC v Bar­ce­lo­ne ako mož­ný ge­ne­rá­tor príj­mov pre mes­tá. Tie by to­tiž moh­li pre­na­jať tie­to ma­lé za­ria­de­nia mo­bil­ným ope­rá­to­rom, kto­rí vy­uží­va­jú za­ria­de­nia Eric­sson.

Fi­nan­čné a en­vi­ron­men­tál­ne prí­no­sy rie­še­nia sú nes­por­né, no sta­ros­ti by moh­lo spô­so­bo­vať to, že do ce­lej štruk­tú­ry bu­dú in­teg­ro­va­né te­le­ko­mu­ni­kač­né za­ria­de­nia od jed­né­ho do­dá­va­te­ľa. Nep­ri­pú­ta­lo by to mes­tá a mo­bil­ných ope­rá­to­rov, kto­rí v nich pô­so­bia, dl­ho­do­bo k pou­ží­va­niu rie­še­ní Phi­lips a Eric­sson?

Zdroj: gi­gaom.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter