Nahrajte si platobnú kartu do mobilu a plaťte bezdotykovo pomocou NFC

Spo­loč­nosť Mas­ter­Card ozná­mi­la, že na Mo­bil World Con­gress zve­rej­ní špe­ci­fi­ká­ciu vy­uží­va­jú­cu tzv. emu­lá­ciu ka­riet ale­bo Host Card Emu­la­tion (HCE), čím sa sta­ne pr­vou pla­tob­nou sie­ťou pou­ží­va­jú­cou tú­to tech­no­ló­giu na za­bez­pe­če­né pla­tob­né tran­sak­cie pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie bez­drô­to­vej ko­mu­ni­ká­cie Near Field Com­mu­ni­ca­tion (NFC). S po­mo­cou toh­to sys­té­mu bu­dú môcť spot­re­bi­te­lia ro­biť bez­kon­tak­tnú plat­bu kar­ta­mi Mas­ter­Card nah­ra­ný­mi v mo­bil­ných te­le­fó­noch spod­po­rou NFC. V sú­čas­nom ob­do­bí umož­ňu­jú bez­kon­tak­tné plat­by u viac ako dvoch mi­lió­nov ob­chod­ní­kov v 63 kra­ji­nách ce­lé­ho sve­ta.

HCE, ako ot­vo­re­ná ar­chi­tek­tú­ra, umož­ňu­je pre­vádz­ko­vať plat­by a vy­uží­vať ďal­šie služ­by s tech­no­ló­giou NFC vrá­ta­ne ver­nos­tných prog­ra­mov, prís­tu­pu do bu­dov ale­bo dok­la­dov na dop­ra­vu bez nut­nos­ti pou­ži­tia za­bez­pe­čo­va­cie­ho pr­vku. Tá­to špe­ci­fi­ká­cia Mas­ter­Card pred­sta­vu­je vý­znam­ný medz­ník v od­vet­ví, kto­rý vý­raz­ným spô­so­bom pod­po­rí roz­ši­ro­va­nie mo­bil­ných bez­kon­tak­tných pla­tieb me­dzi spot­re­bi­teľ­mi.

Pou­ži­tie tech­no­ló­gie NFC v in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch umož­ňu­je reali­zo­vať bez­peč­né bez­kon­tak­tné plat­by veľ­mi jed­no­du­chým spô­so­bom. Bez­kon­tak­tné plat­by sú rých­lej­šie ako plat­ba v ho­to­vos­ti. Od ro­ku 2012 doš­lo k 181 % ná­ras­tu poč­tu ob­chod­ní­kov, kto­rí sú schop­ní pri­jí­mať bez­kon­tak­tné plat­by - ide o veľ­ké ma­loob­chod­né re­ťaz­ce, rých­le ob­čer­stve­nie, ale aj lo­kál­ne sa­moob­slu­hy, čer­pa­cie sta­ni­ce, pre­daj­ne pot­ra­vín, le­kár­ne, pre­daj­né auto­ma­ty, par­ko­vis­ká, ve­rej­nú dop­ra­vu ale­bo taxis­luž­bu.

Emu­lá­ciu HCE pod­po­ru­je no­vý ope­rač­ný sys­tém An­droid OS Kit­Kat 4.4, kto­ré­ho dis­tri­bú­cia sa za­ča­la v no­vem­bri 2013 a kto­rý sa pos­tup­ne roz­ši­ru­je do ob­ľú­be­ných in­te­li­gen­tných za­ria­de­ní. Prís­tup spo­loč­nos­ti Mas­ter­Card kom­bi­nu­je špe­ciál­ny sof­tvér v mo­bil­nom za­ria­de­ní s vy­so­ko za­bez­pe­če­ným „clou­do­vým“ spra­co­va­ním. Tým sa vý­raz­ne zjed­no­du­šu­je a zrý­chľu­je za­vá­dzanie mo­bil­ných slu­žieb vy­uží­va­jú­cich NFC fi­nan­čný­mi in­šti­tú­cia­mi. Spo­loč­nosť Mas­ter­Card plá­nu­je zve­rej­niť svo­ju špe­ci­fi­ká­ciu HCE v pr­vej po­lo­vi­ci toh­to ro­ka.

Zdroj: MasterCard


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter