Apple má záujem o zafír. Koniec škrabancom a prasknutým displejom?

App­le in­ves­tu­je do vý­vo­ja no­vé­ho ty­pu ob­ra­zov­ky pre in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny, kto­rá bu­de tvrd­šia a od­ol­nej­šia pro­ti škra­ban­com. Pre­čo sa však spo­loč­nosť toľ­ko za­ují­ma o za­fír?

Za­fír je veľ­mi tvr­dý, op­tic­ky prie­hľad­ný kryš­tál, kto­rý vy­ze­rá a tro­chu sa aj sprá­va ako sklo či di­amant. Ka­meň mô­že na­do­bú­dať mno­ho fo­riem, pri­čom dra­ho­kam je len jed­na z nich. Rov­na­ko ho mož­no náj­sť v mno­hých far­bách vrá­ta­ne čer­ve­nej, ze­le­nej, žl­tej či oran­žo­vej. Čer­ve­ný za­fír je zná­my ako ru­bín, ale väč­ši­na ľu­dí poz­ná za­fír skôr v je­ho mod­rej po­do­be.

Čis­tý za­fír je čí­ry

Pou­ží­va­te­lia bu­dú­cich iP­ho­nov sa však roz­hod­ne ne­mu­sia báť, že by ich ob­ra­zov­ka bo­la mod­rá. Dra­ho­ka­my zís­ka­va­jú svo­ju far­bu vďa­ka ne­čis­to­tám, kto­ré sú v nich ob­siah­nu­té. Za­fír pou­ží­va­ný na ob­ra­zov­ky je bez­fa­reb­ný, pre­to­že je čis­tej­ší a neob­sa­hu­je žiad­ne že­le­zo, ti­tán, chróm, meď ani hor­čík.

Za­fí­ry sa bež­ne ťa­žia ako aké­koľ­vek iné dra­ho­ka­my, ale kryš­tá­ly pou­ží­va­né na iné úče­ly než v šper­kár­stve sa vy­rá­ba­jú ume­lo. Exis­tu­je nie­koľ­ko rôz­nych me­tód, ako za­fír vy­ro­biť, ale naj­čas­tej­šie sa na pre­me­nu na kryš­tál pou­ží­va oxid hli­ní­ka.

Prie­my­sel­né vy­uži­tie

V sú­čas­nos­ti sa za­fír už bež­ne pou­ží­va pri niek­to­rých vý­rob­ných pro­ce­soch, ale up­lat­ne­nie na­šiel aj v la­se­roch. Nap­rík­lad ru­bín sa pou­ží­va na vy­tvá­ra­nie čer­ve­ných la­se­ro­vých lú­čov. Ďalej sa za­fír pou­ží­va na ochra­nu okien a do­kon­ca aj vý­ro­bu ne­pries­trel­ných skiel. Za­fír je na­vy­še veľ­mi ce­ne­ný pre veľ­kú od­ol­nosť pro­ti škra­ban­com, za čo by is­te bo­li vďač­ní aj bu­dú­ci pou­ží­va­te­lia ďal­šej ver­zie iP­ho­nu.

Jed­na z hlav­ných pre­ká­žok v prí­pad­nom vy­uži­tí za­fí­ru pre za­ria­de­nie App­lu je však je­ho vy­so­ká ce­na. Na dru­hej stra­ne je nep­rav­de­po­dob­né, že by spo­loč­nosť v prí­pa­de iP­ho­nu 6 priš­la s ra­zan­tným ná­ras­tom ce­ny. Skôr bu­de chcieť udr­žať ce­nu na úrov­ni iP­ho­nu 5S.

Al­ter­na­tív­ne rie­še­nie

Za­fír však nie je je­di­ná mož­nosť, ako ochrá­niť pou­ží­va­teľ­ské za­ria­de­nia pred zni­če­ním. Niek­to­ré te­le­fó­ny, ok­rem iné­ho aj Sam­sung Ga­laxy S4 ale­bo exis­tu­jú­ce iP­ho­ny, už na ten­to účel pou­ží­va­jú od­ol­né sklo Go­ril­la Glass. Ďal­šiu al­ter­na­tí­vu vy­rá­ba ja­pon­ská spo­loč­nosť Asa­hi Glass, kto­rej Dra­gon­tail mož­no náj­sť nap­rík­lad na smar­tfó­ne So­ny Xpe­ria Z1.

Za­fír je sí­ce tvr­dší a od­ol­nej­ší než oba spo­mí­na­né pro­duk­ty, na­priek to­mu je s ním stá­le spo­je­ných ve­ľa otáz­ni­kov, kto­ré bu­de mu­sieť App­le pred uve­de­ním fi­nál­ne­ho pro­duk­tu vy­rie­šiť.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter