MOTA Smart Watch – inteligentné hodinky za 80 dolárov nie sú iba lacnou hračkou.

Väč­ši­na in­te­li­gen­tných ho­di­niek, kto­ré bo­li uve­de­né na trh, je pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov prid­ra­há. Zme­niť by to chce­la spo­loč­nosť MO­TA, kto­rá ho­din­ky MO­TA Smart Watch po­nú­ka za 80 do­lá­rov, čo je o nie­čo viac ako po­lo­vi­ca su­my, za kto­rú sa pre­dá­va­jú ho­din­ky Pebb­le. Li­mi­to­va­ný po­čet ho­di­niek MO­TA sa na zľa­vo­vom server­i Grou­pon ob­ja­vil do­kon­ca s ce­nou 50 do­lá­rov.

Čo te­da ku­pu­jú­ci za tú­to su­mu zís­ka? In­te­li­gen­tné ho­din­ky MO­TA nie sú ta­ké uni­ver­zál­ne ako Pebb­le, ne­pod­po­ru­jú ap­li­ká­cie tre­tích strán, ne­ma­jú dis­plej ePa­per, ale po­mo­cou tech­no­ló­gie Blue­tooth ich mô­že­te spá­ro­vať so smar­tfó­nom s iOS ale­bo An­droi­dom. Bu­dú vás po­tom vib­rá­cia­mi upo­zor­ňo­vať na pri­chá­dza­jú­ce ho­vo­ry, zob­ra­zia me­no a čís­lo vo­la­jú­ce­ho a umož­nia aj ov­lá­da­nie mul­ti­me­diál­ne­ho sú­bo­ru preh­rá­va­né­ho na va­šom smar­tfó­ne či tab­le­te.

mota_smart_watch_call2.jpg

Ho­din­ky vy­ze­ra­jú ako ná­ra­mok s dis­ple­jom, po­nú­ka­jú sa v bie­lom a čier­nom vy­ho­to­ve­ní a bu­dú vás in­for­mo­vať o pres­nom ča­se, sta­ve ba­té­rie a sú vy­ba­ve­né mik­ro­fó­nom a rep­ro­duk­to­rom, tak­že mô­že­te rea­go­vať na pri­chá­dza­jú­ci ho­vor bez to­ho, aby ste smar­tfón vy­bra­li z vrec­ka. Na­vy­še za­brá­nia to­mu, aby ste svoj te­le­fón niek­de za­bud­li. Upo­zor­nia vás to­tiž, ak sa od ne­ho vzdia­li­te viac ako na 1,5 met­ra.

Zdroj: li­li­pu­ting.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter