Švédsky vynález No More Woof bude prekladať psie myšlienky

Ma­ji­te­lia do­má­cich mi­lá­či­kov ne­raz tvr­dia, že ich zvie­rat­ko s ni­mi ko­mu­ni­ku­je. V sku­toč­nos­ti sa v ta­kej­to „ko­mu­ni­ká­cii" tre­ba spo­lie­hať na in­štink­ty. No te­raz sa to všet­ko mô­že zme­niť. Sta­čí, ak váš­mu psí­ko­vi za­ob­sta­rá­te head­set No Mo­re Woof.

Pod­ľa tvr­de­nia vý­rob­cu za­ria­de­nie vraj „do­ká­že prek­la­dať my­šlien­ky zvie­rat do ľud­skej re­či". Na to, aby sa ta­ký­to prís­troj stal reali­tou, je však pot­reb­ný váš fi­nanč­ný prís­pe­vok.

Švéd­ska spo­loč­nosť NSID (The Nor­dic So­cie­ty for In­ven­tion and Dis­co­ve­ry) spus­ti­la na pod­po­ru svoj­ho pro­jek­tu kam­paň na In­die­go­go. Jej cie­ľom je zís­kať 10 000 do­lá­rov, no ho­ci do kon­ca chý­ba eš­te 12 dní, vy­zbie­ra­ná su­ma už prek­ro­či­la dvoj­ná­so­bok tej­to hod­no­ty. O za­ria­de­nie je te­da veľ­ký zá­ujem.

Za­ria­de­nie po­há­ňa mi­nia­túr­ny po­čí­tač Ras­pberry Pi a je­ho úlo­hou je od­ha­liť, ana­ly­zo­vať a pre­viesť moz­go­vé vl­ny zvie­ra­ťa do kom­plexných my­šlie­nok.

Video:


Tech­no­ló­gia pou­ží­va­ná v za­ria­de­ní No Mo­re Woof kom­bi­nu­je tri ob­las­ti - sní­ma­če EEG, mik­ro­com­pu­ting a špe­ciál­ny sof­tvér BCI (brain-com­pu­ter inter­fa­ce), kto­rý ana­ly­zu­je moz­go­vé vl­ny zvie­ra­ťa a pre­vá­dza ich do vzo­rov my­šlie­nok.

„Tým, že si pre­dob­jed­ná­te vlas­tnú súp­ra­vu No Mo­re Woof, nie­len­že kú­pi­te pr­vé vy­da­nie toh­to pro­duk­tu, ale pod­po­rí­te aj ďal­ší vý­skum, aby sa ko­neč­ne pre­lo­mi­la ja­zy­ko­vá ba­rié­ra me­dzi zvie­ra­ta­mi a ľuď­mi," pí­še sa na webe pro­jek­tu.

Pod­po­ro­va­te­lia pro­jek­tu dos­ta­nú za 65 do­lá­rov No Mo­re Woof (NMW) vy­ba­ve­ný jed­ným sní­ma­čom, kto­rý je schop­ný roz­lí­šiť dva až tri my­šlien­ko­vé vzo­ry - naj­prav­de­po­dob­nej­šie úna­vu, hlad a zve­da­vosť. Za 300 do­lá­rov si mož­no ob­jed­nať dvoj­sen­zo­ro­vú ver­ziu, kto­rá mô­že byť ka­lib­ro­va­ná, aby lep­šie fun­go­va­la s rôz­ny­mi ple­me­na­mi psov a čí­ta­la šty­ri ale­bo viac my­šlien­ko­vých vzo­rov.

A sku­toč­ní nad­šen­ci NMW, kto­rí sú ochot­ní vy­so­liť 1200 do­lá­rov, dos­ta­nú aj pré­mio­vý mi­ni­rep­ro­duk­tor, kto­rý my­šlien­ky pria­mo tl­mo­čí do an­glič­ti­ny.

Auto­ri sa­mi priz­ná­va­jú, že ich pro­jekt je len v za­čiat­koch a pr­vá ver­zia za­ria­de­nia je vcel­ku pri­mi­tív­na. „Na­po­kon aj pr­vý po­čí­tač bol dosť mi­zer­ný," pí­še sa na strán­ke pro­jek­tu. NMW je v sú­čas­nos­ti vo fá­ze pro­to­ty­pu a do­dáv­ky sa za­čnú v ap­rí­li 2014.

Zdroj: pcmag.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter