3D tlač ľudských orgánov je už realitou. Treba však doriešiť otázku etiky a regulácie.

Tech­no­ló­gia 3D "bio­tla­če", te­da 3D tla­če na rep­ro­duk­ciu ži­vé­ho tka­ni­va a or­gá­nov, sa roz­ví­ja tak rých­lo, že do ro­ku 2016 vy­vo­lá roz­siah­lu de­ba­tu o eti­ke a re­gu­lá­cii. Pred­po­ve­dá to ana­ly­tic­ká spo­loč­nosť Gar­tner. "Za­ria­de­nia na 3D bio­tlač schop­né pro­du­ko­vať ľud­ské or­gá­ny a tka­ni­vá sa bu­dú vy­ví­jať om­no­ho rých­lej­šie než všeo­bec­né po­cho­pe­nie a pri­ja­tie dôs­led­kov tej­to tech­no­ló­gie," uvie­dol ria­di­teľ vý­sku­mu fir­my Gar­tner Pe­te Ba­si­lie­re.

Ako Ba­si­lie­re upo­zor­nil, už v augus­te mi­nu­lé­ho ro­ku sa ved­com na čín­skej uni­ver­zi­te po­da­ri­lo vy­vi­núť bio­tla­čia­reň, kto­rá bo­la schop­ná vy­pro­du­ko­vať ob­lič­ku. Tá vy­dr­ža­la šty­ri me­sia­ce. Eš­te pred­tým dvoj­roč­né­mu di­eťa­ťu v USA transplan­to­va­li prie­duš­ni­cu vy­ro­be­nú z je­ho vlas­tných kme­ňo­vých bu­niek. "Tie­to kro­ky sú v dob­rom úmys­le, ale vzbu­dzu­jú rad ne­zod­po­ve­da­ných otá­zok. Čo sa sta­ne, ak sa vy­ro­bia kom­plexné "vy­lep­še­né" or­gá­ny s nie ľud­ský­mi bun­ka­mi? Kto bu­de kon­tro­lo­vať mož­nos­ti vý­ro­by? Kto za­ru­čí kva­li­tu vý­sled­ných or­gá­nov?" upo­zor­nil Ba­si­lie­re.

Ďal­šie up­lat­ne­nie 3D tla­če sa tý­ka aj ne­ži­vých zdra­vot­níc­kych po­mô­cok, ako sú nap­rík­lad pro­té­zy. Ako Gar­tner pred­po­ve­dá, roz­voj tech­no­ló­gie v kom­bi­ná­cii s ná­ras­tom po­pu­lá­cie a ne­dos­ta­toč­nou zdra­vot­nou sta­ros­tli­vos­ťou v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách zrej­me vy­vo­lá prud­ký do­pyt po tej­to tech­no­ló­gii už na bu­dú­ci rok.

Vý­raz­né zme­ny pri­ne­sie roz­ší­re­nie 3D tla­če aj mi­mo zdra­vot­níc­tva. Pod­ľa od­ha­du spo­loč­nos­ti Gar­tner, do ro­ku 2018 naj­me­nej se­dem veľ­kých ob­chod­ní­kov bu­de pou­ží­vať 3D tlač na vý­ro­bu to­va­ru. "Niek­to­rí ob­chod­ní­ci už te­raz po­nú­ka­jú 3D tla­čiar­ne zá­kaz­ní­kom. So zvy­šu­jú­cou sa dos­tup­nos­ťou ich zá­kaz­ní­ci mô­žu pou­ží­vať na 'vý­ro­bu' pris­pô­so­be­ných pro­duk­tov," uvied­la vice­pre­zi­den­tka pre vý­skum Mi­riam Bur­to­vá.

"Oča­ká­va­me tiež vznik 3D ko­pí­ro­va­cích a tla­čo­vých slu­žieb, kam zá­kaz­ní­ci prí­du s 3D mo­del­mi a ne­cha­jú si vy­tla­čiť stá­le zlo­ži­tej­šie sú­čias­tky či tva­ry. A to nie­len z plas­tu, ale aj z ma­te­riá­lov ako ke­ra­mi­ka, ne­rez či zlia­ti­ny ko­bal­tu a ti­tá­nia," do­da­la Bur­to­vá.

Rých­ly nás­tup tých­to tech­no­ló­gií však pri­ne­sie ďal­šie prob­lé­my v ob­las­ti du­šev­né­ho vlas­tníc­tva. Stra­ty spô­so­be­né 3D tla­čou na du­šev­nom vlas­tníc­tve od­ha­du­je Gar­tner na 100 mld. USD do ro­ku 2018. "Fak­to­ry, kto­ré sú mo­to­rom ino­vá­cií - crowdsour­cing, spá­ja­nie zdro­jov na vý­skum a vý­voj a fi­nan­co­va­nie start-upov - spo­lu s krat­šou ži­vot­nos­ťou vý­rob­kov zna­me­na­jú úrod­nú pô­du pre krá­dež du­šev­né­ho vlas­tníc­tva po­mo­cou 3D tla­če. Už v sú­čas­nos­ti sa po­mo­cou 3D tla­če da­jú vy­ro­biť nap­rík­lad hrač­ky, sú­čias­tky do stro­jov či áut, a do­kon­ca zbra­ne," va­ro­val Ba­si­lie­re.

Za tých­to okol­nos­tí fir­my bu­dú môcť stá­le ťaž­šie spe­ňa­žiť svo­je vy­ná­le­zy a dr­ži­te­lia li­cen­cií bu­dú mať prob­lém vy­ťa­žiť z nich maximum. Tí, kto­rí ne­le­gál­ne nie­čo sko­pí­ru­jú, bu­dú ťa­žiť z níz­kych nák­la­dov na vý­voj pro­duk­tov. To im umož­ní pre­dá­vať fal­šo­va­né vý­rob­ky so zľa­va­mi, za­tiaľ čo nič ne­tu­šia­ci zá­kaz­ní­ci bu­dú dos­tá­vať zle fun­gu­jú­ce či priam ne­bez­peč­né vý­rob­ky, uzav­rel Gar­tner.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter