Intel má Jarvisa, hlasové ovládanie v čipe, ktoré funguje aj bez pripojenie do internetu

Hla­so­vé ov­lá­da­nie ako Si­ri ale­bo Goog­le Now nám do­ká­žu po­ro­zu­mieť a čas­to aj po­môcť - za pred­pok­la­du, že ste pri­po­je­ní do inter­ne­tu. V opač­nom prí­pa­de má­te smo­lu a to aj na­priek to­mu, že Goog­le pod­po­ru­je nie­koľ­ko zá­klad­ných fun­kcií aj v of­fli­ne re­ži­me.

Pl­no­hod­not­nú fun­kcio­na­li­tu vám však všet­ky exis­tu­jú­ce rie­še­nia pos­kyt­nú iba v prí­pa­de, že ste on­li­ne. Va­ša po­žia­dav­ka sa to­tiž­to skom­pri­mu­je a poš­le do dá­to­vých cen­tier, kde ju spra­cu­jú ove­ľa vý­kon­nej­šie za­ria­de­nia, ako je váš te­le­fón. In­tel však plá­nu­je vtes­nať pot­reb­nú vý­poč­to­vú si­lu do ma­lé­ho mo­bil­né­ho pro­ce­so­ra.

Pro­to­typ rie­še­nia už exis­tu­je a vo­lá sa Jar­vis, rov­na­ko ako ume­lá in­te­li­gen­cia z fil­mov Iron Man. Jar­vis v ak­tuál­nej po­do­be vy­ze­rá ako ma­lý head­set, kto­rý sa zmes­tí za ucho a umož­ňu­je vy­uží­vať hla­so­vé ov­lá­da­nie. Za­ria­de­nie bo­lo pre­zen­to­va­né aj na vý­sta­ve CES 2014. Head­set je spá­ro­va­ný s va­šim te­le­fó­nom, vie roz­poz­nať, čo ho­vo­rí­te a ta­kis­to do­ká­že aj od­po­ve­dať. Pl­ní te­da fun­kciu bez­do­ty­ko­vé­ho ov­lá­da­nia aj vir­tuál­ne­ho asis­ten­ta.

Ne­zá­vis­losť na inter­ne­to­vom pri­po­je­ní sa pre­ja­vu­je aj rých­lej­ší­mi reak­cia­mi, resp. krat­šou od­oz­vou me­dzi vy­slo­ve­ním prí­ka­zu a je­ho spra­co­va­ním.

In­tel ve­rí, že je­ho tech­no­ló­giu bu­dú v blíz­kej bu­dúc­nos­ti in­teg­ro­vať do za­ria­de­ní vý­rob­co­via mo­bil­ných te­le­fó­nov aj no­si­teľ­ných za­ria­de­ní.

Zdroj: qz.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter