Nanopásky umožnia napájanie kardiostimulátorov energiou z činnosti srdca

Kar­dios­ti­mu­lá­to­ry po­mo­cou elek­tric­kých im­pul­zov udr­žia­va­jú sta­bil­ný sr­dco­vý ryt­mus. Na­pá­ja­né sú zo za­bu­do­va­nej ba­té­rie, a tak ich tre­ba po nie­koľ­kých ro­koch vy­me­niť. Pos­tu­pom ča­su sa elek­tro­ni­ka dos­tá­va do čo­raz men­ších za­ria­de­ní, a tak sa zdá, že aj kar­dio­lo­gic­kým pa­cien­tom sa blýs­ka na lep­šie ča­sy.

No­vá tech­no­ló­gia na­zý­va­ná ener­gy har­ves­ting (zber ener­gie) mô­že v niek­to­rých prí­pa­doch vy­rie­šiť prob­lém zá­so­bo­va­nia elek­tric­kou ener­giou. Vý­skum­ní­ci z Uni­ver­si­ty of Illi­nois-Cham­paign uká­za­li, že ener­giu na na­pá­ja­nie kar­dios­ti­mu­lá­to­rov a ďal­ších mi­nia­túr­nych le­kár­skych za­ria­de­ní, kto­ré sú po­há­ňa­né ťaž­ko vy­me­ni­teľ­ný­mi ba­té­ria­mi, mož­no zís­kať z po­hy­bu vnú­tor­ných or­gá­nov.

Vý­skum­ní­ci pri­po­ji­li ma­lé pruž­né pás­ky, naz­va­né pie­zoe­lek­tric­ké na­no­pás­ky, na sr­dce rôz­nych zvie­rat. Nej­de o pr­vé po­ku­sy s tou­to tech­no­ló­giou, ale po­mo­cou pruž­ných pá­si­kov vy­ro­be­ných zo zir­ko­ni­či­to-ti­ta­ni­či­ta­nu olov­na­té­ho mož­no vy­ge­ne­ro­vať tri- až päť­krát viac prú­du. Za­puz­dre­nie na­vy­še chrá­ni tech­ni­ku pred imu­nit­ným sys­té­mom te­la, tak­že si udr­ží pot­reb­nú pruž­nosť až na 20 mi­lió­nov stiah­nu­tí.

„Mo­ni­to­ry sr­dco­vej frek­ven­cie, kar­dios­ti­mu­lá­to­ry, de­fib­ri­lá­to­ry a ner­vo­vé sti­mu­lá­to­ry sa spo­lie­ha­jú pri svo­jej pre­vádz­ke na ba­té­rie. Pros­tried­ky na zber ener­gie pria­mo z pri­ro­dze­ných pro­ce­sov v te­le pred­sta­vu­jú at­rak­tív­nu al­ter­na­tí­vu pre tie­to a bu­dú­ce ty­py bio­me­di­cín­skych prís­tro­jov," vy­jad­ri­li sa vý­skum­ní­ci pre tlač.

„De­monštro­va­li sme kom­plet­ný flexibil­ný in­teg­ro­va­ný sys­tém, kto­rý je schop­ný zbe­ru a skla­do­va­nia ener­gie z pri­ro­dze­ných po­hy­bov stiah­nu­tia a uvoľ­ne­nia sr­dca, pľúc a brá­ni­ce a spĺňa po­žia­dav­ky na prak­tic­ké ap­li­ko­va­nie."

Pie­zoe­lek­tric­ké lát­ky sa vy­uží­va­jú už v mno­hých za­ria­de­niach od sen­zo­rov až po ma­lé rep­ro­duk­to­ry, pre­to­že ma­jú jed­nu za­ují­ma­vú vlas­tnosť - pri stla­če­ní v nich vzni­ká me­ra­teľ­ný elek­tric­ký prúd. V prí­pa­de kar­dios­ti­mu­lá­to­ra mož­no tak­to vznik­nu­tý prúd skla­do­vať v ma­lom in­teg­ro­va­nom aku­mu­lá­to­re ale­bo ih­neď od­ov­zdá­vať kar­dios­ti­mu­lá­to­ru.

Tá­to tech­no­ló­gia by moh­la fun­go­vať aj mi­mo vnú­tor­né­ho pros­tre­dia te­la, da­la by sa vy­užiť nap­rík­lad na na­pá­ja­nie no­si­teľ­ných po­čí­ta­čov (wearab­les) a rôz­nych sen­zo­rov in­teg­ro­va­ných do ob­le­če­nia a me­niť na elek­tri­nu me­cha­nic­kú ener­giu vzni­ka­jú­cu pri po­hy­be ľu­dí.

Zber ener­gie je dô­le­ži­tá ob­lasť ak­tív­ne­ho vý­sku­mu aj pri návr­hu sen­zo­rov a iných mi­nia­túr­nych elek­tro­nic­kých za­ria­de­ní. Me­dzi ďal­šie mož­né zdro­je ener­gie pat­rí tep­lo, vib­rá­cie, rá­zo­vé vl­ny a che­mic­ké reak­cie.

Zdroj: news.cnet.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter