Skladací dron do vrecka unesie aj kameru GoPro a vo vzduchu vydrží až 20 minút

Po­pu­la­ri­ta bez­pi­lot­ných lie­ta­diel v pos­led­nom ča­se ne­po­chyb­ne ras­tie. Ok­rem ar­mád­nych mo­de­lov sú čo­raz čas­tej­šie aj spot­re­bi­teľ­ské ver­zie dro­nov. Tie sa mož­no v bu­dúc­nos­ti pou­ži­jú na do­náš­ku ob­jed­na­né­ho to­va­ru či iné služ­by. No za­ují­ma­vé je aj ich vy­uži­tie na zho­to­vo­va­nie le­tec­kých fo­tog­ra­fií a vi­deí.

Me­dzi ta­ké­to za­ria­de­nia pat­rí aj skla­da­cia „mul­ti­kop­té­ra“ Poc­ket Dro­ne, kto­rú jej tvor­co­via zo spo­loč­nos­ti AirDroids pred­sta­vi­li na por­tá­li Kic­kstar­ter. Je vy­ba­ve­ná ka­me­rou na zho­to­vo­va­nie le­tec­kých sní­mok a vi­deí a do­bí­ja­teľ­nou ba­té­riou umož­ňu­jú­cou 20-mi­nú­to­vý let. Na­vy­še za­ria­de­nie mož­no zlo­žiť do veľ­kos­ti ma­lé­ho tab­le­tu, aby sa da­lo jed­no­du­cho pre­ná­šať. Je­ho hmot­nosť je len 500 g, no po­mo­cou von­kaj­šie­ho puz­dra (kto­ré nie je sú­čas­ťou do­dáv­ky) mô­že prep­ra­vo­vať aj out­doo­ro­vú ka­me­ru GoP­ro.

pocket_drone_folds_up.jpg

Tvor­co­via tvr­dia, že ich dron je navr­hnu­tý so za­me­ra­ním na jed­no­du­ché pou­ži­tie. Dá sa vraj roz­ba­liť a spus­tiť v prie­be­hu 20 se­kúnd. Ria­diť ho mož­no pri­ba­le­ným di­aľ­ko­vým ov­lá­da­čom RC, ale aj ľu­bo­voľ­ným an­droi­do­vým smar­tfó­nom či tab­le­tom s por­tom USB. Tra­sa le­tu sa dá vop­red ur­čiť nas­ta­ve­ním re­ži­mu auto­pi­lot. Na­vy­še je­ho sof­tvér je open sour­ce, tak­že vý­vo­já­ri mô­žu pri­dá­vať vlas­tné fun­kcie.

gps_autopilot.jpg

Kam­paň na Kic­kstar­te­ri pre­zen­tu­je Poc­ket Dro­ne ako re­la­tív­ne lac­ný prís­troj pre fo­tog­ra­fov a ka­me­ra­ma­nov, je to­tiž lac­nej­ší ako bež­ný fo­toa­pa­rát DSLR. Pris­pie­va­te­lia si mô­žu kú­piť Poc­ket Dro­ne za 445 do­lá­rov bez di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­ča ale­bo kom­plet­ný ba­lík za 495 do­lá­rov. Do­dáv­ky sa ma­jú za­čať v jú­ni 2014.

Kam­paň potr­vá do 9. mar­ca, no cie­ľo­vá su­ma 35 000 do­lá­rov bo­la už te­raz nie­koľ­ko­ná­sob­ne prek­ro­če­ná. Do­po­siaľ sa naz­bie­ra­lo už tak­mer 450 000 do­lá­rov.

Zdroj: mas­hab­le.com
kic­kstar­ter.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter