RoboEarth: Roboty testujú vlastný internet. Máme sa obávať Skynetu?

Ro­bo­ty mô­žu mať čos­ko­ro vlast­ný „inter­net", kto­rý im umož­ní po­de­liť sa o zna­los­ti a učiť sa od se­ba nav­zá­jom. Štvorroč­ný pro­jekt Ro­boEarth, za kto­rým sto­ja ved­ci z ho­lan­dskej uni­ver­zi­ty v Ein­dho­ve­ne, fi­nan­co­va­la Európ­ska únia. Na vý­vo­ji sys­té­mu sa po­die­ľa­li aj vý­skum­ní­ci zo spo­loč­nos­ti Phi­lips a ved­ci z ďal­ších šty­roch európ­skych uni­ver­zít.

De­monštrá­cia sys­té­mu sa us­ku­toč­ni­la 16. ja­nuá­ra v in­sce­no­va­nej ne­moc­nič­nej iz­be, kde šty­ri ro­bo­ty vy­uží­va­li sys­tém Ro­boEarth na us­ku­toč­ne­nie sé­rie úloh vrá­ta­ne po­dá­va­nia ná­po­jov pa­cien­to­vi. Ko­neč­ným cie­ľom je, aby ro­bo­ty aj ľu­dia moh­li uk­la­dať in­for­má­cie do clou­do­vej da­ta­bá­zy, kto­rá by fun­go­va­la ako aký­si „spo­loč­ný mo­zog" pre stro­je.

„Ro­boEarth je v pod­sta­te world wide web pre ro­bo­ty: obria sieť a úlo­žis­ko da­ta­bá­zy, kde mô­žu ro­bo­ty zdie­ľať in­for­má­cie a učiť sa je­den od dru­hé­ho," vy­jad­ril sa Re­né van de Mo­len­graft, ve­dú­ci pro­jek­tu.

Na ve­rej­nej de­monštrá­cii bo­li do tes­to­va­nia sys­té­mu za­po­je­né šty­ri ro­bo­ty - je­den z nich mal vy­tvo­riť a ulo­žiť do da­ta­bá­zy ma­pu in­sce­no­va­né­ho ne­moc­nič­né­ho od­de­le­nia, za­tiaľ čo os­tat­né ro­bo­ty si ju mu­se­li stiah­nuť a po­kú­siť sa po­dať ná­po­je pa­cien­tom a pl­niť ďal­šie úlo­hy.

Video:


Sys­tém za­lo­že­ný na clou­de umož­ní, že niek­to­ré vý­poč­to­vé úlo­hy ne­bu­de mu­sieť vy­ko­ná­vať sám ro­bot, a tak ne­bu­de pot­re­bo­vať toľ­ko za­bu­do­va­nej vý­poč­to­vej tech­ni­ky, čím sa zní­žia aj je­ho ná­ro­ky na ener­giu.

Od­bor­ní­ci sa dom­nie­va­jú, že ro­bo­tic­kí asis­ten­ti bu­dú v do­mác­nos­tiach k dis­po­zí­cii o de­sať ro­kov. Už dnes sú dos­tup­né ro­bo­tic­ké vy­sá­va­če a ko­sač­ky a ro­bo­ty na umý­va­nie okien. Hu­ma­noid­ní ro­bo­ti by moh­li v bu­dúc­nos­ti po­má­hať zdra­vot­ne pos­tih­nu­tým ale­bo star­ším ľu­ďom.

No v sku­toč­nos­ti, že ro­bo­ti by moh­li zís­kať vlas­tnú in­te­li­gen­ciu, sa skrý­va­jú aj mno­hé ús­ka­lia. Sys­tém Ro­boEarth rie­ši bez­peč­nosť tým, že je pos­ta­ve­ný na je­di­nom bo­de zly­ha­nia pre všet­ky za­po­je­né ro­bo­ty. V dl­hšom ča­so­vom ho­ri­zon­te však tre­ba my­slieť aj na to, že niek­to­rý z čle­nov sys­té­mu by mo­hol vy­ví­jať ale­bo zlep­šo­vať vlast­ný sof­tvér. Pred na­sa­de­ním „cen­trál­ne­ho moz­gu" bu­de tre­ba pres­kú­mať všet­ky mož­né dôs­led­ky.

Video:


Zdroj: bbc.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter