Taliani vyvíjajú 3D tlačiareň na cestoviny, hostia si môžu doniesť tvar cestovín na USBčku

Ta­lian­sky pot­ra­vi­nár­sky gi­gant a ho­lan­dskí ved­ci pra­cu­jú na tech­no­ló­gii na rých­lu tvor­bu ces­to­vín v tva­roch navr­hnu­tých na zá­kaz­ku.

Ke­dy­si sa ces­to­vi­ny prip­ra­vo­va­li mie­se­ním, vaľ­ka­ním a ruč­ným tva­ro­va­ním v ku­chy­ni, dnes pri tom má po­môcť tech­ni­ka 3D tla­če. Par­mská pot­ra­vi­nár­ska spo­loč­nosť Ba­ril­la spo­lup­ra­cu­je s ho­lan­dskou or­ga­ni­zá­ciou TNO, kto­rá sa špe­cia­li­zu­je na ap­li­ko­va­ný ve­dec­ký vý­skum, na pro­jek­te vy­uží­va­jú­com tech­no­ló­giu, kto­rá už pri­nies­la prek­va­pu­jú­ci vý­voj v spra­co­va­teľ­skom prie­mys­le a bio­tech­no­ló­giách a te­raz je na naj­lep­šej ces­te pre­nik­núť aj do pot­ra­vi­nár­ske­ho sek­to­ra.

barilla_3d_printer.png Barilla_TNO_food_printer.jpg

Kjeld van Bom­mel, ve­dú­ci pro­jek­tu v TNO po­ve­dal, že ap­li­ko­va­nie tej­to tech­no­ló­gie v reš­tau­rá­cii by umož­ni­lo ob­jed­nať si ces­to­vi­ny v tva­re, kto­rý má­te ulo­že­ný na flash dis­ku.

„Pred­pok­la­daj­me, že os­la­vu­je­te 50. vý­ro­čie so­bá­ša,“ po­ve­dal van Bom­mel v roz­ho­vo­re pre ho­lan­dské no­vi­ny Trouw. „Mô­že­te svo­ju že­nu poz­vať na ve­če­ru a prek­va­piť ju ces­to­vi­na­mi v tva­re ru­že.“

Veľ­ká vý­zva pre ved­cov je zrý­chle­nie „tla­če“ ces­to­vín. Cie­ľom je umož­niť vy­tla­čiť 15-20 kús­kov po­čas dvoch mi­nút. Ba­ril­la chce po­nú­kať zá­kaz­ní­kom ka­ze­ty napl­ne­né ces­tom, kto­ré si mô­žu vlo­žiť do 3D tla­čiar­ne a vy­tvá­rať si vlas­tné di­zaj­ny ces­to­vín. Spo­loč­nosť však od­mie­ta uve­rej­niť ďal­šie pod­rob­nos­ti. Ho­ci na prá­ce na pro­jek­te pre­bie­ha­jú už dva ro­ky, je vraj stá­le eš­te „v príp­rav­nej fá­ze“.

Video:


Na tech­no­ló­gii 3D tla­če sa pra­cu­je v mno­hých od­vet­viach na ce­lom sve­te. Mi­nu­lý rok nap­rík­lad spo­loč­nosť sí­dlia­ca v Ka­li­for­nii zho­to­vi­la pr­vú ko­vo­vú zbraň 3D tla­čou, kto­rá je schop­ná vy­stre­liť 50 rán bez pre­ru­še­nia. Ved­ci z Cor­nello­vej uni­ver­zi­ty za­sa zho­to­vi­li ta­kým­to spô­so­bom pro­té­zu ľud­ské­ho ucha.

Aj na veľtr­hu CES 2014 v Las Ve­gas ame­ric­ká spo­loč­nosť 3D Sys­tems pred­sta­vi­la rad tla­čiar­ní za­me­ra­ných na tlač slad­kos­tí na bá­ze cuk­ru a čo­ko­lá­dy. Aj špa­nielska spo­loč­nosť Na­tu­ral Ma­chi­nes mi­nu­lý rok pred­sta­vi­la pro­to­typ Foo­di­ni, schop­ný tla­čiť po­ží­va­ti­ny z roz­lič­ných ma­te­riá­lov od čo­ko­lá­dy až po ces­to.

Sú­vi­sia­ce člán­ky:

Štu­den­ti vy­tvo­ri­li ce­no­vo dos­tup­nú níz­ko nák­la­do­vú 3D tla­čia­reň a na Kic­kstar­te­re zo­ža­li ús­pech

Vy­tlač­te si obed – 3D tla­čia­reň jed­la prí­de na trh už v bu­dú­com ro­ku

Zdroj: the­guar­dian.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter