Moment chce vylepšiť fotoaparát v smartfóne na úroveň kompaktov

Naj­nov­ším prí­ras­tkom do sve­ta smar­tfó­no­vej fo­tog­ra­fie sú šo­šov­ky Mo­ment. Tie sa bu­dú pre­dá­vať v dvoch ver­ziách – wide-ang­le šo­šov­ka má oh­nis­ko­vú vzdia­le­nosť 18 mm, dru­há, te­lep­ho­to až 70 mm. Na roz­diel od Olloc­li­pu a os­tat­ných kon­ku­ren­čných pro­duk­tov ma­jú šo­šov­ky ko­vo­vé te­lo, čo im dá­va punc pré­mio­vé­ho prís­lu­šen­stva. Vý­rob­ca tak­tiež sľu­bu­je, že pro­dukt je vy­ro­be­ný pod­ľa štan­dar­dov, či­že de­for­má­cia ob­ra­zu by ma­la byť mi­ni­mál­na, resp. žiad­na.

Na roz­diel od kon­ku­ren­cie, kto­rá sa za­me­ria­va iba na pod­po­ru iP­ho­nov, šo­šov­ky Mo­ment bu­dú kom­pa­ti­bil­né aj s niek­to­rý­mi An­droid te­le­fón­mi. Prís­lu­šen­stvo sa bu­de do­dá­vať so špe­ciál­nym štít­kom, po­mo­cou kto­ré­ho je mož­né šo­šov­ky pri­pev­niť na iP­ho­ny, iPa­dy a Sam­sung Ga­laxy S2, S3 a S4.

moment_1.jpg

Mo­ment sa na tr­hu ob­ja­ví v le­te, pri­čom zá­ujem­co­via si mô­žu ob­jed­nať šo­šov­ky cez Kic­kstar­ter kam­paň už dnes. Ce­na je 49 do­lá­rov za kus. Al­te­ran­tív­ne rie­še­nie po­nú­ka znač­ka Olloc­lip a so za­ují­ma­vým pro­duk­tom priš­la spo­loč­nosť So­ny.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter