CES 2014: Inteligentné hodinky za 50 dolárov? Archos sľubuje nízku cenu aj dlhú výdrž batérie.

Ce­na väč­ši­ny dneš­ných in­te­li­gen­tných ho­di­niek za­čí­na na hra­ni­ci 150 do­lá­rov, Ar­chos však sľu­bu­je ho­din­ky, kto­ré bu­dú stať o 100 do­lá­rov me­nej.

Spo­loč­nosť Ar­chos je zná­ma naj­mä svo­ji­mi lac­ný­mi tab­let­mi. Na vý­sta­ve CES v Las Ve­gas pred­sta­vi­la tri in­te­li­gen­tné ho­din­ky, pri­čom tie naj­lac­nej­šie sa bu­dú pre­dá­vať za 50 do­lá­rov.

V po­rov­na­ní s ak­tuál­nou kon­ku­ren­ciou po­núk­nu ho­din­ky me­nej fun­kcií. Na roz­diel od Sam­sung Ga­laxy Gear ne­bu­dú mať fo­toa­pa­rát a ne­vyu­ži­je­te ich na te­le­fo­no­va­nie.

Di­zajn je na pr­vý poh­ľad po­mer­ne jed­no­du­chý a mier­ne pri­po­mí­na ho­din­ky Pebb­le. Ar­chos po­núk­ne aj po­dob­né fun­kcie ako Pebb­le – mož­nosť čí­tať sprá­vy a no­ti­fi­ká­cie z te­le­fó­nu na dis­ple­ji ho­di­niek. Ho­din­ky sa ta­kis­to bu­dú dať pou­žiť ako di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie pre ap­li­ká­ciu na preh­rá­va­nie hud­by. Niek­to­ré mo­de­ly po­núk­nu aj fun­kciu sto­piek a pred­po­veď po­ča­sia.

Jed­not­li­vé mo­de­ly ho­di­niek od Ar­cho­su sa lí­šia naj­mä pou­ži­tým dis­ple­jom. Naj­drah­ší mo­del sa bu­de pre­dá­vať za 129 do­lá­rov a je vy­ba­ve­ný 1,8 pal­co­vým za­hnu­tým dis­ple­jom s tech­no­ló­giou elek­tro­nic­ké­ho at­ra­men­tu. Na jed­no na­bi­tie údaj­ne vy­dr­ží fun­go­vať až 1,5 týž­dňa. 100 do­lá­ro­vá ver­zia má fa­reb­ný do­ty­ko­vý LCD dis­plej, av­šak s vý­dr­žou iba 2 dni. Naj­lac­nej­ší, 50 do­lá­ro­vý mo­del, má čier­no­bie­lu LCD ob­ra­zov­ku a vý­drž ba­té­rie tak­mer 2 týž­dne.

Ho­din­ky by sa ma­li ob­ja­viť na tr­hu po­čas toh­to le­ta. Spá­ro­vať sa bu­dú dať so za­ria­de­nia­mi so sys­té­mom iOS a An­droid.

Zdroj: gi­gaom.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter