CES 2014: Parrot predstavil MiniDrone a autíčko, ktoré vyskočí na stôl

Spo­loč­nosť Parrot je zná­ma ako vý­rob­ca kvad­ro­kop­tér AR Dro­ne, kto­ré mož­no ov­lá­dať smar­tfó­nom. Na veľtr­hu CES pred­sta­vi­la ďal­šie hrač­ky, ur­če­né pre de­ti i dos­pe­lých, kto­ré sú ma­lé, ľah­ké a ove­ľa jed­no­duch­šie ov­lá­da­teľ­né ako AR Dro­ne.

Parrot Jum­ping Su­mo je ma­lý ro­bot vy­ba­ve­ný fo­toa­pa­rá­tom s roz­lí­še­ním QVGA, umož­ňu­jú­cim sle­do­va­nie je­ho vy­strá­ja­nia na smar­tfó­ne ale­bo tab­le­te s iOS ale­bo An­droi­dom, kto­rý­mi ho aj ov­lá­da­te. To­to ma­lé za­ria­de­nie do­ká­že vy­sko­čiť až do vý­šky 80 cm, no zvlád­ne aj iné kús­ky, nap­rík­lad ro­tá­ciu, 90-stup­ňo­vé otáč­ky, jaz­du všet­ký­mi smer­mi a pod. Vďa­ka 20-mi­nú­to­vej vý­dr­ži ba­té­rie pos­kyt­ne Jum­ping Su­mo viac zá­ba­vy ako lie­ta­jú­ce hrač­ky s ove­ľa krat­šou ži­vot­nos­ťou.

Video:


Ďal­šia hrač­ka Parrot Mi­niD­ro­ne je na­no­kop­té­ra, kto­rá je v po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi dron­mi v po­nu­ke toh­to vý­rob­cu pod­stat­ne men­šia. Je vy­ba­ve­ná veľ­ký­mi od­ní­ma­teľ­ný­mi ko­le­sa­mi, kto­ré jej umož­ňu­jú po­hyb aj po ze­mi či ste­ne, do­kon­ca aj po stro­pe. Na­vy­še chrá­nia jej ro­to­ry pred poš­ko­de­ním.

Mož­no ju ov­lá­dať dvo­ma pr­sta­mi cez smar­tfó­no­vú ap­li­ká­ciu. Ok­rem ak­ce­le­ro­met­ra a gy­ros­ko­pu vy­uží­va aj pred­nú ka­me­ru, kto­rá za­ria­de­niu po­má­ha udr­žať orien­tá­ciu. Na roz­diel od AR Dro­ne a Jum­ping Su­mo však ne­mô­že­te sle­do­vať vý­stup z ka­me­ry na svo­jom te­le­fó­ne.

Parrot pri ov­lá­da­ní Mi­niD­ro­ne pre­šiel od Wi-Fi k tech­no­ló­gii Blue­tooth Smart (Low Ener­gy). To umož­ňu­je pou­žiť v ma­lič­kom za­ria­de­ní jed­no­duch­šie, a te­da aj men­šie a ľah­šie ob­vo­dy. Zá­ro­veň to však zni­žu­je maximál­ny do­sah na 30 met­rov, v ideál­nych pod­mien­kach (bez pre­ká­žok a stien) pod­ľa tvr­de­nia vý­rob­cu až oko­lo 50 met­rov.

Vý­drž ba­té­rie je 6 až 7 mi­nút, čo, sa­moz­rej­me, ob­me­dzu­je efek­tív­ny do­sah. Jum­ping Su­mo, kto­rý pou­ží­va Wi-Fi 802.11ac, umož­ňu­je pri­po­je­nie v pás­mach 2,4 GHz ale­bo 5 GHz.

Jum­ping Su­mo aj Mi­niD­ro­ne sa ma­jú dos­tať na trh v prie­be­hu toh­to ro­ka, vý­rob­ca však za­tiaľ nez­ve­rej­nil ich ce­nu. Pod­ľa oča­ká­va­nia by sa ma­la po­hy­bo­vať v roz­me­dzí 100 až 200 do­lá­rov.

Zdroj: extre­me­tech.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter