CES 2014: Inteligentná ponožka vás naučí, ako správne behať

Aj po­nož­ky mô­žu byť uži­toč­nej­šie. Ta­ká je ví­zia spo­loč­nos­ti Heap­sy­lon, kto­rá na vý­sta­ve CES 2014 pred­sta­vi­la in­te­li­gen­tnú po­nož­ku Sen­so­ria, kto­rá ob­sa­hu­je sen­zo­ry na­chá­dza­jú­ce sa pria­mo pod cho­did­lom.

Vďa­ka to­mu do­ká­že ana­ly­zo­vať, aký tlak bež­ec vy­ví­ja na jed­not­li­vé čas­ti cho­did­la a upo­zor­ní ho na prí­pad­né chy­by. Cie­ľom za­ria­de­nia je nau­čiť pou­ží­va­te­ľov správ­ne be­hať a pos­kyt­núť po­dob­nú od­oz­vu, akú dos­tá­va­jú pro­fe­sio­nál­ni bež­ci od osob­né­ho tré­ne­ra. Po­nož­ka by te­da moh­la mať reál­ny prí­nos aj pre za­čí­na­jú­cich a skú­se­nej­ších bež­cov.

Spo­loč­nosť tak­tiež pred­sta­vi­la trič­ko a podpr­sen­ku so za­bu­do­va­ným sen­zo­rom na me­ra­nie te­pu. V bu­dúc­nos­ti plá­nu­je uviesť špe­ciál­nu ap­li­ká­ciu pre oku­lia­re Goog­le Glass, kto­rá pos­kyt­ne bež­com vi­zuál­nu od­oz­vu v reál­nom ča­se.


Zdroj:
tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter