Smartfóny a tablety v roku 2014: Čakajte vyšší výkon, väčšiu pamäť ale nie výdrž batérie

Vý­kon a mož­nos­ti smar­tfó­nov a tab­le­tov rok od ro­ku ras­tú a zdá sa, že za­tiaľ ne­na­rá­ža­li na po­my­sel­nú tech­no­lo­gic­kú ba­rié­ru, kto­rá sa skôr ale­bo nes­kôr dos­ta­ví prak­tic­ky v kaž­dej ob­las­ti. U mo­de­lov uve­de­ných v ro­ku 2014 mô­že­me oča­ká­vať naj­mä väč­šiu ope­rač­nú pa­mäť, vý­kon­nej­šie pro­ce­so­ry s frek­ven­cia­mi nad 2 GHz a stá­le čas­tej­šie aj pod­po­ru rých­lych 4G sie­tí LTE.

Bo­hu­žiaľ ove­ľa viac pou­ží­va­teľ­mi do­py­to­va­ná dlh­šia vý­drž na ba­té­rie sa ani ten­to rok prav­de­po­dob­ne ko­nať ne­bu­de, pre­to­že žiad­ny re­vo­luč­ný prie­lom nie je v tej­to ob­las­ti na doh­ľad. Čo te­da mož­no pres­ne oča­ká­vať?

4 GB RAM v smar­tfó­noch a tab­le­toch

Po­kiaľ ide o ope­rač­né pa­mä­te, dô­le­ži­tým kro­kom bo­lo oh­lá­se­nie no­vých 8 gi­ga­bi­to­vých LPDDR4 mo­bil­ných či­pov od Sam­sun­gu, kto­ré umož­nia vy­ba­viť prís­tro­je 4 GB RAM pri osa­de­ní iba štyr­mi kus­mi tých­to či­pov na zá­klad­nú dos­ku. Mož­no te­da pred­pok­la­dať, že vý­rob­co­via high-en­do­vých prís­tro­jov si tú­to mož­nosť ne­ne­cha­jú ujsť. 4 GB RAM je tiež maximum pa­mä­te, kto­rá bu­de schop­ná ad­re­so­vať exis­tu­jú­ci 32bi­to­vý An­droid. Goog­le by pre­to mal rých­lo za­pra­co­vať na je­ho 64-bi­to­vom roz­ší­re­ní, po­dob­ne ako to uro­bil už App­le v mi­nu­lom ro­ku.

V sú­čas­nos­ti ma­jú smar­tfó­ny a tab­le­ty vy­šších ra­dov zvy­čaj­ne 2 GB RAM, u Sam­sun­gu Ga­laxy No­te 3 sú to nap­rík­lad 3 GB, ale to je skôr vý­nim­ka. Veľ­ká ope­rač­ná pa­mäť umož­ňu­je naj­mä rých­lej­ší beh via­ce­rých sú­čas­ne spus­te­ných ap­li­ká­cií a tiež sa ho­dí pri vy­šších roz­lí­še­niach. No­vé pa­mä­ťo­vé či­py by na­vy­še pod­ľa vý­rob­cu ma­li pri­niesť aj vy­ššiu ener­ge­tic­kú efek­ti­vi­tu, ale ne­mož­no oča­ká­vať ne­ja­ký zá­sad­ný me­ra­teľ­ný roz­diel v cel­ko­vej spot­re­be no­vých mo­bil­ných prís­tro­jov.

Mo­bil­né pro­ce­so­ry rých­lo zvy­šu­jú vý­kon

Čo sa tý­ka pro­ce­so­rov pre mo­bil­né prís­tro­je, aj tu do­chá­dza k rých­lym ino­vá­ciám. Už po­čas mi­nu­lé­ho ro­ka sa štvor­jad­ro­vé mo­de­ly pro­ce­so­rov ARM dos­ta­li z ob­las­ti high-en­du do mainstrea­mu a te­raz vý­rob­co­via pra­cu­jú na zvy­šo­va­ní ich rých­los­ti. Qual­comm nap­rík­lad ne­dáv­no oh­lá­sil no­vú po­si­lu svo­jej ro­di­ny Snap­dra­gon, štvor­jad­ro­vý mo­del 805 s frek­ven­ciou až 2,5 GHz, kto­rý by sa mal ob­ja­viť v prís­tro­joch už v pr­vej po­lo­vi­ci ro­ka 2014.

Ďal­šie no­vin­ky v tej­to ob­las­ti prav­de­po­dob­ne pred­sta­ví veľtrh CES, kto­rý za­čne 7. ja­nuá­ra 2014 v ame­ric­kom Las Ve­gas. Oča­ká­va sa, že nap­rík­lad Sam­sung tu ofi­ciál­ne pred­ve­die no­vú ge­ne­rá­ciu svo­jich mo­bil­ných či­pov Exynos, kto­ré by ma­li opäť po­su­núť hra­ni­cu vý­raz­ne ďa­lej, a pri­naj­men­šom tak do­rov­nať po­nu­ku Qual­com­mu.

Čo nao­pak zos­ta­ne pri sta­rom?

Žiad­ne veľ­ké zme­ny sa za­tiaľ ne­ča­ka­jú pri pou­ží­va­ných dis­ple­joch, snáď len čas­tej­šie pre­ni­ka­nie tech­no­ló­gie IPS do mainstrea­mu, pri­čom kla­sic­ké TFT dis­ple­je by sa ma­li ten­to rok ob­ja­vo­vať už hlav­ne v naj­lac­nej­ších prís­tro­joch. Vy­so­ké roz­lí­še­nie oča­ká­vaj­te hlav­ne v high-en­de, pri bež­ných prís­tro­joch pre ši­ro­ké ma­sy sa zda­jú byť sú­čas­ná roz­lí­še­nia už po­mer­ne dos­ta­ču­jú­ce.

Čo sa tý­ka či­pov pre ko­mu­ni­ká­ciu v 4G sie­ťach LTE, tie by už ne­ma­li byť príp­lat­ko­vou zá­le­ži­tos­ťou, ale po­ma­ly štan­dar­dom. Je to da­né ich ši­ro­kou po­nu­kou a prib­lí­že­ním cien s pred­tým vý­raz­ne lac­nej­ší­mi 3G čip­mi.

Bo­hu­žiaľ ako už bo­lo po­ve­da­né na za­čiat­ku, žiad­ny prie­lom ne­mož­no ča­kať u ba­té­rií, ho­ci už ro­ky v la­bo­ra­tó­riách vzni­ka­jú naj­rôz­nej­šie aku­mu­lá­to­ry s vý­raz­ne lep­ší­mi vlas­tnos­ťa­mi ako sú sú­čas­né Li-Ion a Li-Pol ba­té­rie. Sé­rio­vá vý­ro­ba vo veľ­kých množ­stvách je ale za­tiaľ vo väč­ši­ne prí­pa­dov v ne­doh­ľad­ne.

Ho­ci te­da no­vé mo­bil­né či­py ob­vyk­le dis­po­nu­jú vy­ššou ener­ge­tic­kou efek­ti­vi­tou než pred­chá­dza­jú­ce ge­ne­rá­cie, zjav­ne to nep­ri­ne­sie vy­tú­že­ný ná­rast cel­ko­vej vý­dr­že a pou­ží­va­te­lia smar­tfó­nov a tab­le­tov na­ďa­lej mu­sia po­čí­tať s ob­me­dze­ním v po­do­be re­la­tív­ne krát­kej pre­vádz­ky na jed­no na­bi­tie. Prá­ve to je pod­ľa mno­hých ko­men­tá­to­rov naj­väč­ším hen­di­ke­pom sú­čas­ných mo­bil­ných prís­tro­jov.

V kaž­dom prí­pa­de je ale jas­né, že smar­tfó­ny opäť ten­to rok zní­ži vý­kon­nost­ný nás­kok kla­sic­kých PC a be­hom pár ro­kov sa dos­ta­li už na úro­veň, na kto­rú sa bež­né po­čí­ta­če vy­ví­ja­li ce­lé de­sať­ro­čia. U nich na­vy­še už ino­vá­cie nep­re­bie­ha­jú tak prev­rat­ným tem­pom, vďa­ka čo­mu sa bu­dú opäť pô­vod­ne ši­ro­ko roz­tvo­re­né nož­ni­ce me­dzi tý­mi­to dvo­ma ka­te­gó­ria­mi prís­tro­jov ďa­lej za­tvá­rať.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter