Google súperí s Apple v automobiloch. Google si vybral Audi, Apple zase Mercedes.

Dva­ja veľ­kí ri­va­li naš­li ďal­šiu ob­lasť, kde mô­žu nav­zá­jom po­rov­nať svo­je si­ly. Goog­le spo­lup­ra­cu­je s Audi a App­le s Mer­ce­de­som.

Pod­ľa dob­re in­for­mo­va­ných zdro­jov chce Goog­le bu­dú­ci týž­deň na veľtr­hu Con­su­mer Elec­tro­nics Show 2014 v Las Ve­gas ozná­miť uzav­re­tie ob­chod­né­ho par­tner­stva s ne­mec­kým vý­rob­com áut Audi. Cie­ľom tej­to spo­lup­rá­ce má byť vý­voj in­for­mač­ných a zá­bav­ných sys­té­mov pre osob­né vo­zid­lá.

Bu­dú­ce sys­té­my by ma­li vy­chá­dzať z ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid a ma­li by tak pou­ží­va­te­ľom sprís­tup­niť ap­li­ká­cie a služ­by, na kto­ré sú zvyk­nu­tí z in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov ale­bo tab­le­tov. Na pro­jek­te sa má údaj­ne po­die­ľať aj spo­loč­nosť Nvi­dia a iné vý­znam­né tech­no­lo­gic­ké fir­my.

Goog­le tým­to kro­kom nad­via­že na App­le, kto­rý sa v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le sna­ží pre­sa­diť už dl­hší čas. Cie­ľom App­lu je pre­po­jiť iP­ho­ne a ďal­šie za­ria­de­nia bež­iace na ope­rač­nom sys­té­me iOS s pa­lub­nou dos­kou áut. Pod­po­ru pre svo­ju vec do­te­raz zís­kal v BMW, Daim­le­ru, kon­cer­ne Ge­ne­ral Mo­tors a v Hon­de. Z veľ­kých zna­čiek je stá­le voľ­ný nap­rík­lad Volkswagen.

Po in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch, tab­le­toch, ope­rač­ných sys­té­moch ale­bo pre­hlia­da­čoch to tak vy­ze­rá, že sa Goog­le a App­le spo­lu stret­nú aj na tr­hu s auto­mo­bil­mi. Roč­ne vy­jde z auto­mo­bi­liek po ce­lom sve­te cez 80 mi­lió­nov no­vých vo­zi­diel. Pre obe spo­loč­nos­ti tak ide o vý­znam­ný po­ten­ciál­ny zdroj ďal­ších príj­mov.

"Au­tá sa stá­va­jú jed­ným veľ­kým mo­bil­ným za­ria­de­ním. Je lo­gic­ké, že sa App­le aj Goog­le sna­ží zís­kať spo­jen­cov, kto­rí by im po­moh­li dos­tať ich tech­no­ló­gie do vo­zi­diel," oko­men­to­val ak­tuál­nu si­tuáciu ana­ly­tik Gar­tne­ru Thi­lo Kos­lowski.

App­le oča­ká­va, že sa mu po­čas bu­dú­ce­ho ro­ka po­da­rí uza­vrieť par­tner­stvo s ďal­ší­mi znač­ka­mi. Cel­kom by vraj na svo­ju stra­nu mo­hol zís­kať cez de­sať zna­čiek. Kon­krét­nej­ší však ho­vor­ca spo­loč­nos­ti ne­bol.

Po­za­du nech­ce zos­tať ani Goog­le, pre kto­rý ok­rem Audi pri­pa­dá do úva­hy aj Toyo­ta ale­bo spo­loč­nosť Tes­la Mo­tors.

Fi­lip Bra­bec, kto­rý je v Audi zod­po­ved­ný za pro­duk­to­vú stra­té­giu, sa k špe­ku­lá­ciám od­mie­tol vy­jad­riť. Priz­nal však, že bu­dú­ce vo­zid­lá sa bez ope­rač­ných sys­té­mov, kto­ré uží­va­te­ľom sprís­tup­nia ich ob­ľú­be­né ap­li­ká­cie a fun­kcie, ne­zao­bí­du.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter