Kde nabiť smartfón či tablet, ak naokolo nie je žiadna zásuvka?

Na­pá­ja­nie mo­bil­ných za­ria­de­ní je zá­vis­lé od ba­té­rií s ob­me­dze­nou ka­pa­ci­tou. Prob­lé­my nas­tá­va­jú, keď prís­troj nie je v do­sa­hu elek­tric­kej sie­te a ne­mož­no ho do­biť za po­mo­ci kla­sic­kej na­bí­jač­ky. Tre­ba vy­užiť iné prin­cí­py na zís­ka­nie elek­tric­kej ener­gie.

Vý­drž mo­bil­né­ho te­le­fó­nu či iné­ho mo­bil­né­ho za­ria­de­nia pri na­pá­ja­ní len z ba­té­rie pat­rí pri ich ná­ku­pe k sle­do­va­ným pa­ra­met­rom. Te­raz, keď sú vo veľ­kej ob­ľu­be smar­tfó­ny, sú ma­ji­te­lia no­vých prís­tro­jov čas­to prek­va­pe­ní, že pri cel­kom bež­nej pre­vádz­ke ne­vydr­žia ba­té­rie veľ­mi dl­ho a tre­ba ich čas­to na­bí­jať.

Vý­voj na­pá­ja­cích ba­té­rií sa zrý­chlil s nás­tu­pom mo­bil­ných te­le­fó­nov. Ta­kis­to ma­lá vý­drž no­te­boo­kov pri pre­vádz­ke na ba­té­rie pou­ží­va­te­ľov ob­me­dzo­va­la. Spô­so­bil to nep­rí­liš ús­por­ný har­dvér mo­bil­ných za­ria­de­ní a aj níz­ka ka­pa­ci­ta ba­té­rií.

Ve­ľa sa už zme­ni­lo, vý­rob­co­via har­dvé­ru sa pri konštruk­cii sna­žia zní­žiť spot­re­bu a predĺžiť tým pre­vádz­ku. Aj ba­té­rie sa vy­ví­ja­jú, do rov­na­ké­ho ob­je­mu sa te­raz zmes­tí ba­té­ria s ove­ľa väč­šou ka­pa­ci­tou ako v mi­nu­los­ti. Tvo­rí ju zvy­čaj­ne nie­koľ­ko sé­rio­vo spo­je­ných člán­kov - aku­mu­lá­to­rov, kto­ré mož­no opa­ko­va­ne na­bí­jať.

Tie­to zme­ny sa pre­ja­vi­li pri nás­tu­pe tzv. net­boo­kov, kto­ré ne­bo­li veľ­mi vý­kon­né, vy­dr­ža­li však pri pre­vádz­ke na ba­té­rie dosť dl­ho. V prí­pa­de ultra­boo­kov, kto­ré In­tel vy­vi­nul ako no­vú ka­te­gó­riu mo­bil­nej vý­poč­to­vej tech­ni­ky, je to eš­te zre­teľ­nej­šie. Sú vý­kon­né a už pri návr­hu pou­ží­va­ných či­pov sa In­tel sna­žil zní­žiť ich spot­re­bu a vý­raz­ne tak predĺžiť pre­vádz­ku na ba­té­rie.

No­vé tech­no­ló­gie

Vý­vo­jom no­vých vý­hod­nej­ších ty­pov ba­té­rií sa čas­to za­obe­ra­jú tzv. star­tup fir­my. Je to však dosť ťaž­ké, tr­vá to po­mer­ne dl­ho a aj fi­nan­čné nák­la­dy sú veľ­ké. Vy­uží­va­jú pre­to gran­ty a pod­po­ru­jú ich vý­znam­né sve­to­vé spo­loč­nos­ti. Pri ino­vá­ciách sa vy­uží­va­jú nap­rík­lad na­no­tech­no­ló­gie, no­vé tla­čo­vé tech­no­ló­gie aj veľ­mi vý­kon­ná vý­poč­to­vá tech­ni­ka.

Ak je vý­voj ús­peš­ný, tr­vá po­tom eš­te nie­koľ­ko ro­kov, kým sa po­da­rí no­vý typ ba­té­rie pre­niesť do vý­ro­by. Ani po­tom eš­te nie je ús­pech za­ru­če­ný, je pot­reb­né, aby sa no­vá ba­té­ria svo­ji­mi vlas­tnos­ťa­mi pre­sa­di­la pro­ti už vy­uží­va­ným a hro­mad­ne vy­rá­ba­ným ty­pom.

V sú­čas­nos­ti sa vý­vo­jom no­vé­ho dru­hu ba­té­rie za­obe­rá nap­rík­lad spo­loč­nosť Am­bri, skôr Liquid Me­tal Bat­te­ry, sna­žia­ci sa vy­užiť te­ku­tý kov. Tech­no­ló­gia bo­la vy­vi­nu­tá na Mas­sa­chu­set­tskom tech­nic­kom in­šti­tú­te (MIT). Ďal­šia fir­ma Im­print Ener­gy sa sna­ží nah­ra­diť lí­tium zin­kom a vy­užiť tech­no­ló­giu sie­ťot­la­če. Prip­ra­vo­va­ná ba­té­ria je veľ­mi ten­ká a ohyb­ná. S ko­mer­čnou vý­ro­bou sa však po­čí­ta až o nie­koľ­ko ro­kov.

Spo­loč­nosť Si­la Na­no­tech­no­lo­gies sa sna­ží vy­tvo­riť ľah­šiu lí­tio­vo-ióno­vú ba­té­riu, kto­rá má dvoj­ná­sob­nú ka­pa­ci­tu v po­rov­na­ní so sú­čas­ný­mi rov­na­ké­ho ty­pu. Ďal­šia fir­ma Boul­der Ionics vy­ví­ja elek­tro­lyt vy­ro­be­ný z ióno­vých kva­pa­lín, kto­rý mô­že fun­go­vať pri vy­so­kých tep­lo­tách a na­pä­tiach. Až ča­som sa uká­že, či bu­de niek­to­rá z vy­ví­ja­ných tech­no­ló­gií ús­peš­ná.

So­lár­ne na­bí­jač­ky

Na na­bí­ja­nie mo­bil­ných za­ria­de­ní v ob­las­tiach bez elek­tric­kej sie­te sa za­tiaľ pre­sa­di­li so­lár­ne na­bí­jač­ky. Tech­no­ló­gia vý­ro­by fo­to­vol­tic­kých člán­kov je už vďa­ka veľ­ké­mu roz­vo­ju so­lár­nych elek­trár­ní dob­re zvlád­nu­tá, a tak sa up­lat­ni­la aj v na­bí­jač­kách. Na tr­hu sú v dvoch zá­klad­ných va­rian­toch.

Pr­vá je kla­sic­ká so­lár­na na­bí­jač­ka, kto­rá sa pria­mo pri­po­jí k do­bí­ja­né­mu za­ria­de­niu, ale to­to us­po­ria­da­nie ne­mu­sí vždy vy­ho­vo­vať. Pod­stat­ne prak­tic­kej­šie sú so­lár­ne na­bí­jač­ky s inter­nou ba­té­riou. Sú sí­ce o nie­čo drah­šie, ale vý­hod­nej­šie.

Na­bí­jač­ka mô­že mať ka­pa­ci­tu ba­té­rie až 10 000 mAh, čo väč­ši­nou sta­čí až na de­sať do­bi­tí mo­bi­lu. So­lár­nu na­bí­jač­ku s inter­nou ba­té­riou mož­no mať nap­rík­lad po­čas ciest stá­le prip­nu­tú na ba­to­hu, čím sa po­čas dňa stá­le do­bí­ja ba­té­ria. Mož­no ju na­biť aj z elek­tric­kej sie­te, ak je v do­sa­hu.

Infra­štruk­tú­ra mo­bil­nej sie­te

Pa­li­vo­vé člán­ky chcú vy­užiť aj spo­loč­nos­ti No­kia Sie­mens Networks a Ballard Power Sys­tems pri vý­pad­koch na­pá­ja­nia mo­bil­nej infra­štruk­tú­ry. Te­raz ich tes­tu­jú spo­loč­ne s glo­bál­nym ope­rá­to­rom NTT Do­Co­Mo.

Pot­re­ba za­is­te­nia pre­vádz­ky zá­klad­ňo­vých sta­níc pri krát­ko­do­bom pre­ru­še­ní do­dáv­ky elek­tric­kej ener­gie je dô­le­ži­tá pri rôz­nych prí­rod­ných ka­tas­tro­fách, z pos­led­né­ho ob­do­bia nap­rík­lad pri búr­ke San­dy, kto­rá spus­to­ši­la vý­chod­né pob­re­žie USA.

Me­ta­no­lo­vé pa­li­vo­vé člán­ky by moh­li pos­lú­žiť mies­to te­raz pou­ží­va­ných ba­té­rií a di­ese­lo­vých ge­ne­rá­to­rov. Člán­ky sú šetr­nej­šie k ži­vot­né­mu pros­tre­diu, tich­šie a ús­por­nej­šie než di­ese­lo­vé mo­to­ry. Na­vy­še za­be­ra­jú me­nej mies­ta a aj hmot­nosť je niž­šia ako v prí­pa­de po­rov­na­teľ­nej zá­lož­nej ba­té­rie.

Na jed­nu nádrž, ob­sa­hu­jú­cu 225 lit­rov me­ta­no­lu, je zá­klad­ňo­vá sta­ni­ca s pa­li­vo­vý­mi člán­ka­mi schop­ná pra­co­vať nep­retr­ži­te prib­liž­ne 40 ho­dín. Za ho­di­nu te­da spot­re­bu­je asi 5,6 lit­ra pa­li­va. Pri pou­ži­tí di­ese­lo­vé­ho ag­re­gá­tu sa sí­ce spá­lia len asi tri lit­re naf­ty za ho­di­nu, ge­ne­rá­tor však vy­ža­du­je ove­ľa väč­šiu údr­žbu a naf­ta je asi trik­rát drah­šia ako me­ta­nol.

Hlav­ným kri­té­riom pri voľ­be pa­li­va bo­la pod­ľa spo­loč­nos­ti No­kia Sie­mens je­ho dos­tup­nosť. Dô­le­ži­tú úlo­hu pri tes­to­va­ní hrá ja­pon­ský ope­rá­tor NTT Do­Co­Mo, kto­rý tes­tu­je pre­vádz­ku zá­klad­ňo­vých sta­níc s me­ta­no­lo­vý­mi pa­li­vo­vý­mi člán­ka­mi vo vý­skum­nom par­ku v mes­te Jo­ko­su­ka.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter