Koniec zbytočným stratám. Efektívny usmerňovač Transphorm dokáže ušetriť až 50 % energie.

Spo­loč­nosť Tran­sphorm je na tr­hu už 6 ro­kov, v blíz­kej bu­dúc­nos­ti však o nej bu­de­me mož­no vý­raz­nej­šie po­čuť. Ne­dáv­no to­tiž­to od­kú­pi­la di­ví­ziu spo­loč­nos­ti Fu­jit­su, kto­rá vy­ví­ja po­dob­né tech­no­ló­gie a zís­ka­la via­ce­ro in­ves­to­rov, kto­rí by ma­li po­môcť s ma­so­vou vý­ro­bou.

Tran­sphorm vy­rá­ba us­mer­ňo­va­če, kto­ré do­ká­žu efek­tív­nej­šie pre­mie­ňať strie­da­vý elek­tric­ký prúd na jed­nos­mer­ný kto­rý vy­uží­va mno­ho spot­re­bi­čov ho­ci bež­ná elek­tric­ká sieť pre­ná­ša strie­da­vý prúd. Väč­ši­na za­ria­de­ní pou­ží­va na kon­ver­ziu us­mer­ňo­va­če na bá­ze kre­mí­ka.

Tran­sphorm vy­uží­va gá­lium-nit­ri­do­vé po­lo­vo­di­če, po­mo­cou kto­rých sa vy­rá­ba­jú aj LED pa­ne­ly. Rôz­ne spo­loč­nos­ti a ved­ci sa sna­ži­li pou­žiť ten­to ma­te­riál pre úče­ly us­mer­ňo­va­čov aj v mi­nu­los­ti, prob­lé­mom bo­li naj­mä vý­rob­né nák­la­dy. Tran­sphorm však tvr­dí, že na­šiel spô­sob, ako vy­rá­bať us­mer­ňo­va­če z toh­to ma­te­riá­lu efek­tív­nej­šie.

Za­ria­de­nie by ma­lo vďa­ka to­mu ušet­riť až 50 % ener­gie, kto­rá sa bež­ne strá­ca pri pre­me­ne strie­da­vé­ho prú­du na jed­nos­mer­ný. Tie­to stra­ty nie sú vo vý­sled­ku ma­lé - pred­sta­vu­jú až 10 % z cel­ko­vej ener­gie, kto­rá je spot­re­bo­va­ná len v Ame­ri­ke.

Zdroj: gi­gaom.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter