Humanoidný robonaut Valkyrie možno poletí na Mars, aby pripravil základňu na prílet ľudskej posádky

Na kon­ci toh­to me­sia­ca od­štar­tu­je sú­ťaž agen­tú­ry DAR­PA The Ro­bo­tics Challen­ge 2014, kto­rej ví­ťaz si od­ne­sie 2 mi­lió­ny do­lá­rov. Sú­ťa­žiť bu­de 17 tí­mov, ich ro­bo­ty bu­dú mu­sieť preu­ká­zať rôz­ne schop­nos­ti a zruč­nos­ti, napr. ma­ni­pu­lá­ciu s nás­troj­mi, chô­dzu po ne­rov­nom te­ré­ne, le­ze­nie po reb­rí­ku a pod.

Cie­ľom je vy­tvo­riť ro­bo­ty, kto­ré by bo­li schop­né vy­ko­ná­vať na­mies­to ľu­dí rôz­ne na­má­ha­vé a ne­bez­peč­né prá­ce. Do sú­ťa­že sa za­po­jí aj tím NA­SA so svo­jím „ro­bo­tic­kým koz­mo­nau­tom" naz­va­ným Val­ky­rie. Joh­nso­no­vo koz­mic­ké cen­trum NA­SA v tých­to dňoch prez­ra­di­lo nie­koľ­ko de­tai­lov o svo­jom hu­ma­noid­nom ro­bo­to­vi.

Zoz­nám­te sa, to­to je Val­ky­rie

Val­ky­rie (ofi­ciál­ne ozna­če­nie je R5) má vý­šku 1,9 met­ra, hmot­nosť 125 ki­log­ra­mov a má 44 stup­ňov voľ­nos­ti. Ra­me­ná Val­ky­rie ma­jú se­dem stup­ňov voľ­nos­ti, po­hyb­li­vé zá­päs­tia, tri prs­ty a pa­lec. Hla­vu mô­že sklo­niť aj otá­čať, ta­kis­to sa mô­že otá­čať v pá­se a no­hy ro­bo­ta ma­jú šesť stup­ňov voľ­nos­ti.

valkyrie4.jpg

Na roz­diel od ro­bo­ta At­las nie je pri­pú­ta­ný káb­la­mi k zdro­ju ener­gie, vy­be­ra­teľ­ná ba­té­ria sa na­chá­dza v ba­to­hu na chr­bte. Vy­bi­té ba­té­rie te­da mož­no vy­me­niť v prie­be­hu pár mi­nút. Od­ní­ma­teľ­né sú aj kon­ča­ti­ny Val­ky­rie, tak­že nap­rík­lad poš­ko­de­né ra­me­no sa dá vy­me­niť za no­vé. Do­kon­ca ľa­vé ra­me­no mož­no vy­me­niť s pra­vým, pre­to­že ma­jú iden­tic­kú konštruk­ciu.

Video:


Ro­bot je vy­ba­ve­ný veľ­kým množ­stvom sen­zo­rov - na hla­ve má ka­me­ru a LI­DAR (Light De­tec­tion And Ran­ging), te­da sen­zor na me­ra­nie vzdia­le­nos­ti po­mo­cou vy­sla­nia la­se­ro­vé­ho lú­ča k vzdia­le­né­mu ob­jek­tu a ana­lý­zy od­ra­ze­né­ho svet­la. Ka­me­ru a so­nar má na bru­chu a ďal­šie ka­me­ry sú na no­hách a ru­kách. K ope­rá­to­rom sa ne­bu­dú pre­ná­šať dá­ta zo všet­kých sen­zo­rov na­raz, ale iba z tých, kto­ré sa vy­hod­no­tia ako naj­re­le­van­tnej­šie pri da­nej čin­nos­ti.

A na čo chce NA­SA ro­bo­ta vy­užiť? Mal by po­má­hať as­tro­nau­tom vo ves­mí­re, mo­hol by ro­biť aj pries­kum, no na tú­to úlo­hu je pop­ri har­dvé­ro­vých po­žia­dav­kách dô­le­ži­tá aj väč­šia auto­nóm­nosť a viac za­bu­do­va­nej in­te­li­gen­cie. Po­tom by mo­hol byť vy­sla­ný na povrch Mar­su, kde by napr. zmon­to­val za­ria­de­nia na vý­ro­bu ener­gie, re­cyk­lá­ciu vo­dy a prip­ra­vil ce­lú zá­klad­ňu na nes­kor­ší príl­et ľud­skej po­sád­ky.

valkyrie5.jpg

On či ona?

Pod­ľa ofi­ciál­ne­ho vy­jad­re­nia NA­SA Val­ky­rie je bez­poh­lav­ný hu­ma­noid, no má niek­to­ré neo­myl­ne žen­ské čr­ty. Ok­rem žen­ské­ho me­na po­chá­dza­jú­ce­ho zo se­ver­skej my­to­ló­gie je to aj za­ob­le­ný hrud­ník - na­chá­dza­jú sa tam to­tiž li­neár­ne po­hon­né mo­tor­če­ky umož­ňu­jú­ce otá­ča­nie v pá­se, na­vy­še za­ob­le­nie pos­kyt­ne ochra­nu pri pá­de ro­bo­ta sme­rom dop­re­du. Do­te­raz sa všet­ky hu­ma­noid­né ro­bo­ty vní­ma­li ako bez­poh­lav­né ale­bo muž­ské, ma­li aj jed­noz­nač­ne muž­ské me­ná (At­las, Thor). Pre­čo to te­da nez­me­niť? Veď aj žen­ský ro­bot mô­že evo­ko­vať pred­sta­vu si­ly a mo­ci...

Zdroj: spec­trum.ieee.org


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter