Stop behaniu po doktoroch. Za 40 USD vás lekár vyšetrí cez mobil.

V Ame­ri­ke sa mô­žu ľu­dia ne­chať vy­šet­riť dok­to­rom aj cez te­le­fón. Umož­ní im to no­vá mo­bil­ná ap­li­ká­cia. Služ­ba Doc­tor On De­mand zís­ka­la ka­pi­tál vo vý­ške 3 mi­lió­ny do­lá­rov a roz­bie­ha biz­nis, kto­rý kom­bi­nu­je zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť s mo­der­ný­mi tech­no­ló­gia­mi.

doctor_on_demand_1112.png

Mo­bil­ná ap­li­ká­cia pre plat­for­my iOS a An­droid umož­ní pou­ží­va­te­ľom kon­tak­to­vať dok­to­ra po­mo­cou vi­deo ho­vo­ru. Ho­vor je ob­me­dze­ný na 15 mi­nút, pou­ží­va­teľ zaň za­pla­tí 40 do­lá­rov. 30 do­lá­rov ide pria­mo le­ká­ro­vi, zvy­šok si úč­tu­je služ­ba. Pou­ží­va­te­lia si mô­žu ozna­čiť dok­to­ra za ob­ľú­be­né­ho a pri ďal­šom ho­vo­re bu­dú ko­mu­ni­ko­vať prá­ve s ním.

V rám­ci služ­by je k dis­po­zí­cii viac ako 1000 le­ká­rov, kto­rí ma­jú pou­ží­va­te­ľom po­ra­diť a po­môcť s ich zdra­vot­ným prob­lé­mom. Do­kon­ca do­ká­žu na di­aľ­ku pred­pí­sať aj lie­ky. Služ­ba za­tiaľ nes­po­lup­ra­cu­je so žiad­nou zdra­vot­nou pois­ťov­ňou, kto­rá by pou­ží­va­te­ľom prep­la­ti­la ce­lý ale­bo časť pop­lat­ku.

Či bu­de služ­ba expan­do­vať aj do Euró­py je za­tiaľ nez­ná­me. Ak by sa po­dob­ná služ­ba ob­ja­vi­la aj u nás, bo­li by ste ochot­ní za­pla­tiť 30 EUR za 15 mi­nú­to­vý vi­deo ho­vor s le­ká­rom?

Video:


Zdroj: allthingsd.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter