AllSeen Alliance plánuje vzájomne „zosieťovať“ všetky zariadenia v domácnosti aj firmách

Nie­koľ­ko vý­rob­cov spot­reb­nej elek­tro­ni­ky a tech­no­ló­gií sa spo­ji­lo, aby vy­tvo­ri­li alian­ciu, kto­rá si kla­die za cieľ spl­niť prís­ľub „inter­ne­tu ve­cí" a umož­niť ko­nek­ti­vi­tu me­dzi jed­not­li­vý­mi za­ria­de­nia­mi v do­mác­nos­tiach, zdra­vot­níc­tve, auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le, škol­stve a ďal­ších ob­las­tiach.

No­vý spo­loč­ný pro­jekt AllSeen Allian­ce, or­ga­ni­zo­va­ný pod zá­šti­tou The Li­nux Foun­da­tion, za­hŕňa množ­stvo špič­ko­vých vý­rob­cov elek­tro­ni­ky, ako LG Elec­tro­nics, Pa­na­so­nic, Sharp, HTC, Cis­co a mno­ho ďal­ších.

Pro­jekt je za­lo­že­ný na AllJoyn, open sour­ce pro­jek­te vy­vi­nu­tom Qual­com­mom, kto­rý umož­ňu­je všet­kým dru­hom za­ria­de­ní, ap­li­ká­cií a slu­žieb ko­mu­ni­ko­vať cez on-li­ne a off-li­ne ka­ná­ly, ako je Wi-Fi, elek­tric­ká sieť ale­bo eter­net. AllJoyn ne­vy­ža­du­je prís­tup na inter­net a je vy­tvo­re­ný na prá­cu na­prieč rôz­ny­mi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi a plat­for­ma­mi.

Za­kla­da­jú­ci čle­no­via alian­cie AllSeen pos­kyt­nú sof­tvér a tech­nic­ké zdro­je, kto­ré po­mô­žu vy­tvo­riť štruk­tú­ru umož­ňu­jú­cu pre­po­jiť všet­ky dru­hy za­ria­de­ní. Pred­stav­te si, že va­ša chlad­nič­ka LG v bu­dúc­nos­ti ko­mu­ni­ku­je s va­ším te­le­ví­zo­rom Sharp, smar­tfó­nom So­ny, autom znač­ky Toyo­ta ale­bo ho­cik­to­rým iným za­ria­de­ním.

Me­dzi mno­hý­mi za­kla­da­teľ­ský­mi spo­loč­nos­ťa­mi, kto­ré pos­kyt­li ko­men­tár k alian­cii a jej úsi­liu, bol aj Rob Chan­dhok, pre­zi­dent Qual­comm Con­nec­ted Expe­rien­ces.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter