Zabudnite na inteligentné hodinky, prichádza inteligentný prsteň

No­vý pro­jekt na por­tá­li In­die­go­go má ná­zov Smar­ty Ring. To­to za­ria­de­nie chce pos­kyt­núť fun­kcio­na­li­tu in­te­li­gen­tných ho­di­niek v kom­pak­tnej­šom te­le pr­ste­ňa. Smar­ty Ring má vo vý­ba­ve LED dis­plej, kde zob­ra­zu­je no­ti­fi­ká­cie, ale aj tla­čid­lá, po­mo­cou kto­rých umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom ov­lá­dať smar­tfón.

In­te­li­gent­ný pr­steň do­ká­že vďa­ka LED dis­ple­ju zob­ra­zo­vať aj in­for­má­cie o pri­chá­dza­jú­com ho­vo­re, texto­vé sprá­vy, ale aj ak­tua­li­zá­cie zo so­ciál­nych sie­tí. Po­mo­cou mo­bil­nej ap­li­ká­cie si ro­zu­mie s te­le­fón ale­bo tab­le­tom s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid a iOS. S mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi ko­mu­ni­ku­je pros­tred­níc­tvom roz­hra­nia Blue­tooth LE. V ideál­nych pod­mien­kach by mal na jed­no na­bi­tie fun­go­vať je­den deň, čo je rov­na­ká vý­drž, akú ma­jú ho­din­ky Sam­sung Gear.

Na te­le pr­ste­ňa sa na­chá­dza­jú aj ma­lé tla­čid­lá, po­mo­cou kto­rých je mož­né ov­lá­dať niek­to­ré fun­kcie te­le­fó­nu - pris­tu­po­vať k rých­lej voľ­be, kon­tro­lo­vať fo­toa­pa­rát a mul­ti­me­diál­ne fun­kcie. Za­ují­ma­vou vlas­tnos­ťou je tzv. an­ti-theft re­žim, kto­rý vás upo­zor­ní, ak sa te­le­fón vzdia­li od pr­ste­ňa na ur­či­tú vzdia­le­nosť.

Smar­ty Ring sa bu­de pre­dá­vať za 275 do­lá­rov a na tr­hu by sa mal ob­ja­viť v ap­rí­li bu­dú­ce­ho ro­ka. Kú­pi­li by ste si ho?

Video:


Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter