Google intenzívne investuje do robotiky. Čo pripravuje?

Za­tiaľ čo Ama­zon chce v bu­dúc­nos­ti do­ru­čo­vať zá­siel­ky kníh pros­tred­níc­tvom dro­nov, Goog­le má eš­te veľ­ko­le­pej­šie plá­ny. Mož­no jed­né­ho dňa je­den z je­ho ro­bo­tov nas­ko­čí do auto­nóm­ne­ho au­ta Goog­lu a do­ru­čí vám ba­lík pria­mo k va­šim dve­rám.

Po­čas pos­led­né­ho pol ro­ka Goog­le v ti­chos­ti zís­kal se­dem tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí za­obe­ra­jú­cich sa ro­bo­ti­kou (Schaft, In­dus­trial Per­cep­tion, Me­ka Ro­bo­tics, Redwood Ro­bo­tics, Bot & Dol­ly, Auto­fuss a Ho­lom­ni) v sna­he vy­tvo­riť no­vú ge­ne­rá­ciu ro­bo­tov. A za všet­ký­mi ak­vi­zí­cia­mi sto­jí An­dy Ru­bin, kto­rý v ro­ku 2003 za­lo­žil spo­loč­nosť An­droid Inc. a ten­to rok v mar­ci po tom, čo od­ov­zdal ve­de­nie di­ví­zie An­droi­du Goog­lu Sun­da­ro­vi Pi­chaiovi, za­čal pra­co­vať na „iných pro­jek­toch".

O kon­krét­nych plá­noch spo­loč­nos­ti sa ve­ľa ne­vie, no zrej­me ne­pôj­de o ro­bo­ti­ku za­me­ra­nú na spot­re­bi­te­ľa. Asi to te­da ne­bu­dú ro­bo­tic­ké vy­sá­va­če a ďal­ší po­moc­ní­ci do do­mác­nos­ti. Ro­bo­ty Goog­lu by sa ma­li up­lat­niť skôr v prie­mys­le (napr. mon­táž elek­tro­ni­ky) a služ­bách (auto­ma­ti­zá­cia čas­ti do­dá­va­teľ­ské­ho re­ťaz­ca vrá­ta­ne spo­mí­na­nej do­náš­ky k dve­rám). Pod­ľa An­dy­ho Ru­bi­na je to však ví­zia v ho­ri­zon­te 10 ro­kov.

Zdroj: ny­ti­mes.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter