Od dnes sa začínajú vydávať elektronické občianske preukazy s čipom - eID karty

Od pon­del­ka 2. de­cem­bra 2013 za­čnú pra­co­vis­ká od­de­le­ní dok­la­dov ok­res­ných ria­di­teľstiev Po­li­caj­né­ho zbo­ru vy­dá­vať no­vý typ ob­čian­ske­ho preu­ka­zu s či­pom - tzv. elek­tro­nic­ké iden­ti­fi­kač­né kar­ty /eID/.

Vy­dá­va­nie eID ka­riet je neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou elek­tro­ni­zá­cie ve­rej­nej sprá­vy, v rám­ci kto­rej štát ob­ča­nom pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu pos­tup­ne sprís­tup­ní elek­tro­nic­ké služ­by ve­rej­nej sprá­vy - tzv. eGo­ver­nment služ­by. eID kar­ta je bez­peč­ným úlo­žis­kom elek­tro­nic­kej iden­ti­ty ob­ča­na a dô­ve­ry­hod­ným pros­tried­kom pri prís­tu­pe k elek­tro­nic­kým služ­bám, pre­to­že spĺňa po­žia­dav­ky pre bez­peč­nú auten­ti­fi­ká­ciu a jed­noz­nač­nú iden­ti­fi­ká­ciu oso­by. Pro­jekt „Elek­tro­nic­ká iden­ti­fi­kač­ná kar­ta" /eID/ je jed­ným z 11-tich pro­jek­tov, kto­ré MV SR reali­zu­je v rám­ci Ope­rač­né­ho prog­ra­mu in­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti spo­lu­fi­nan­co­va­né­ho z Európ­ske­ho fon­du re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja.

Do­te­raj­šie ob­čian­ske preu­ka­zy for­má­tu Európ­skej únie, kto­ré sa vy­dá­va­jú od jú­la 2008, po­zos­tá­va­jú z po­ly­kar­bo­ná­to­vej kar­ty, do kto­rej je la­se­rom vy­gra­ví­ro­va­ná po­do­ba tvá­re a osob­né úda­je ob­ča­na. eID kar­ta má na­vy­še na za­dnej stra­ne elek­tro­nic­ký kon­takt­ný čip, na kto­rom bu­dú ulo­že­né úda­je ob­ča­na uve­de­né na ob­čian­skom preu­ka­ze, te­da nap­rík­lad me­no, priez­vis­ko, ad­re­sa, dá­tum na­ro­de­nia a úda­je o plat­nos­ti dok­la­du. Ak bu­de mať dr­ži­teľ no­vé­ho ob­čian­ske­ho preu­ka­zu zá­ujem, čip mô­že ob­sa­ho­vať aj iné úda­je pot­reb­né napr. pre vy­tvá­ra­nie za­ru­če­né­ho elek­tro­nic­ké­ho pod­pi­su /ZEP/. Ten bu­de v elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cii ob­ča­na s úrad­mi či ko­mer­čný­mi in­šti­tú­cia­mi rov­no­cen­nou náh­ra­dou kla­sic­ké­ho ruč­né­ho pod­pi­su.

Bez­peč­nosť úda­jov ulo­že­ných v kon­tak­tnom či­pe chrá­nia bez­peč­nos­tné me­cha­niz­my a tiež bez­peč­nost­ný osob­ný kód /BOK/. Čip ob­čian­ske­ho preu­ka­zu je tak účin­ne chrá­ne­ný pro­ti poz­me­ňo­va­niu úda­jov v ňom ulo­že­ných, pro­ti ko­pí­ro­va­niu, klo­no­va­niu resp. zneu­ži­tiu po krá­de­ži ale­bo stra­te dok­la­du.

BOK je kom­bi­ná­ciou via­ce­rých čís­lic, kto­rú si zvo­lí dr­ži­teľ pri po­da­ní žia­dos­ti o vy­da­nie eID kar­ty, resp. pri pre­be­ra­ní kar­ty ale­bo ho­ci­ke­dy po­čas plat­nos­ti eID kar­ty. Je­ho pod­sta­tou je, že pri pou­ži­tí spo­lu s eID kar­tou slú­ži na potvr­de­nie to­tož­nos­ti dr­ži­te­ľa eID pri elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cii. Auto­ma­tic­ky sa za­blo­ku­je po pia­tom nes­práv­nom za­da­ní, od­blo­ko­vať ho je mož­né len na pra­co­vis­ku od­de­le­ní dok­la­dov OR PZ, rov­na­ko ako keď dr­ži­teľ svoj BOK za­bud­ne.

Za­da­nie BOK s nás­led­nou ak­ti­vá­ciou eID fun­kcie nie je po­vin­né, ob­čan sa mô­že roz­hod­núť, či bu­de ale­bo ne­bu­de vy­uží­vať elek­tro­nic­ké služ­by. BOK je mož­né ke­dy­koľ­vek zme­niť či za­blo­ko­vať.

Zá­ko­nom sta­no­ve­ná do­ba plat­nos­ti no­vé­ho ty­pu dok­la­du zos­tá­va nez­me­ne­ná - 10 ro­kov, tak­tiež nie je sta­no­ve­ná po­vin­nosť vý­me­ny ob­čian­ske­ho preu­ka­zu bez elek­tro­nic­ké­ho či­pu pred up­ly­nu­tím je­ho plat­nos­ti za ob­čian­sky preu­kaz s elek­tro­nic­kým či­pom. Ak však ob­čan po 1. de­cem­bri chce byť dr­ži­te­ľom elek­tro­nic­kej iden­ti­fi­kač­nej kar­ty aj v prí­pa­de, že vy­da­ný ob­čian­sky preu­kaz má stá­le plat­ný, mô­že o ňu sa­moz­rej­me po­žia­dať. Správ­ny pop­la­tok za jej vy­da­nie je 4,50 €.

Blesk_obciansky.jpg

S vy­dá­va­ním eID ka­riet sa oča­ká­va roz­ší­re­nie pou­ží­va­nia za­ru­če­né­ho elek­tro­nic­ké­ho pod­pi­su /ZEP/

Ako už bo­lo spo­me­nu­té, po­mo­cou ZEP mož­no elek­tro­nic­ky reali­zo­vať práv­ne úko­ny, kto­ré v kla­sic­kom „úrad­nom" sve­te vy­ža­du­jú pí­som­nú for­mu a vlas­tno­ruč­ný pod­pis. ZEP nah­rá­dza pí­som­nú for­mu vlas­tno­ruč­né­ho pod­pi­su.
Ak sa ob­čan roz­ho­dol pre vy­uží­va­nie elek­tro­nic­kých slu­žieb a ur­čil si svoj BOK, pri pre­be­ra­ní no­vé­ho dok­la­du s kon­tak­tným či­pom má mož­nosť po­žia­dať pra­co­vis­ko od­de­le­nia dok­la­dov OR PZ o vy­da­nie kva­li­fi­ko­va­né­ho cer­ti­fi­ká­tu na tvor­bu ZEP, tá­to mož­nosť pla­tí pre ob­ča­na ke­dy­koľ­vek po­čas plat­nos­ti dok­la­du, nie­len pri je­ho vy­da­ní na pra­co­vis­ku. Ak sa ob­čan roz­hod­ne pre pou­ží­va­nie ZEP, pri pre­be­ra­ní eID kar­ty si zvo­lí svoj ZEP PIN a mô­že si zvo­liť aj ZEP PUK. Vy­da­nie cer­ti­fi­ká­tu s plat­nos­ťou na 5 ro­kov bu­de bez­plat­né.

Kva­li­fi­ko­va­ný cer­ti­fi­kát je elek­tro­nic­ký do­ku­ment, kto­rým vy­da­va­teľ potvr­dzu­je, že v cer­ti­fi­ká­te uve­de­ný ve­rej­ný kľúč pat­rí dr­ži­te­ľo­vi cer­ti­fi­ká­tu. Ve­rej­ný kľúč je in­for­má­cia slú­žia­ca na ove­re­nie správ­nos­ti ZEP vy­ho­to­ve­né­ho po­mo­cou súk­rom­né­ho kľú­ča, kto­rým je taj­ná in­for­má­cia slú­žia­ca na vy­ho­to­ve­nie ZEP elek­tro­nic­ké­ho do­ku­men­tu. Ve­rej­ný aj súk­rom­ný kľúč sa zvyk­nú ozna­čo­vať náz­vom kryp­tog­ra­fic­ké kľú­če.

ZEP nie je mož­né zís­kať, je mož­né ho len vy­tvo­riť.

Na vy­tvo­re­nie ZEP po­mo­cou eID kar­ty sú pot­reb­né v nej ulo­že­né kryp­tog­ra­fic­ké kľú­če a kva­li­fi­ko­va­ný cer­ti­fi­kát. Pod­mien­kou je mať nain­šta­lo­va­ný prog­ram pre prá­cu s eID kar­tou a čí­tač­ku či­po­vých ka­riet kom­pa­ti­bil­nú s eID kar­tou.

Mi­nis­ter­stvo vnút­ra pri spúš­ťa­ní pro­jek­tu eID ka­riet za­bez­pe­čí pre ob­ča­nov aj čí­tač­ky či­po­vých ka­riet. Kaž­dý ob­čan, kto­rý si ak­ti­vu­je BOK, bu­de mať mož­nosť v prí­pa­de zá­uj­mu bez­plat­ne dos­tať jed­nu čí­tač­ku. Cie­ľom je pod­po­ra roz­vo­ja a vy­uží­va­nia eGo­ver­nment slu­žieb.

Blesk_obciansky_tab.jpg

Sof­tvé­ro­vé vy­ba­ve­nie pre čí­tač­ku a eID kar­tu - ov­lá­da­če pre čí­tač­ku, klien­ta pre eID kar­tu a ak­ti­vá­ciu ZEP, vrá­ta­ne ná­vo­dov na in­šta­lá­ciu,je mož­né stiah­nuť.

Blesk_obciansky_cip.jpg

Pri vy­tvá­ra­ní ZEP ob­čan pos­tup­ne za­dá­va svoj BOK a po­tom pod­pi­so­vý ZEP PIN. Po tre­ťom nes­práv­nom za­da­ní sa ZEP PIN za­blo­ku­je a je mož­né od­blo­ko­vať ho po­mo­cou ZEP PUK. Ten sa za­blo­ku­je po de­sia­tom nes­práv­nom za­da­ní.

Pri za­blo­ko­va­ní ZEP PUK sa ne­náv­rat­ne za­blo­ku­je tá ob­lasť kon­tak­tné­ho či­pu na eID, v kto­rej sú ulo­že­né kryp­tog­ra­fic­ké kľú­če a kva­li­fi­ko­va­ný cer­ti­fi­kát.
O od­blo­ko­va­nie mož­no po­žia­dať pra­co­vis­ko dok­la­dov a evi­den­cií na OR PZ, kde ob­ča­no­vi vy­da­jú no­vý kva­li­fi­ko­va­ný cer­ti­fi­kát a kryp­tog­ra­fic­ké kľú­če.

Exis­tu­je sa­moz­rej­me aj mož­nosť zru­šiť kva­li­fi­ko­va­ný cer­ti­fi­kát, a to v prí­pa­de stra­ty či krá­de­že eID kar­ty, ak má ob­čan po­doz­re­nie, že v je­ho me­ne si niek­to iný mô­že vy­tvo­riť ZEP.

Op­la­tí sa pre­to os­vo­jiť si pár zá­sad bez­peč­né­ho pou­ží­va­nia eID ka­riet:

Svo­ju eID kar­tu si uk­la­daj­te na bez­peč­né mies­to mi­mo do­sa­hu iných osôb.V žiad­nom prí­pa­de ju ne­do­voľ­te pou­ží­vať iným oso­bám.Va­še bez­peč­nos­tné kó­dy /BOK, ZEP PIN a ZEP PUK/ mu­sia byť pre iných uta­je­né. Ni­ko­mu ich nep­rez­rá­dzaj­te a neoz­na­muj­te, ani keď vás o to po­žia­da­jú; po­kiaľ je ne­vyh­nut­né mať ich za­pí­sa­né, nik­dy tú­to po­môc­ku neucho­vá­vaj­te spo­lu s eID kar­tou.Pri stra­te, krá­de­ži či po­doz­re­ní z mož­né­ho zneu­ži­tia eID kar­ty in­for­muj­te o tých to sku­toč­nos­tiach po­lí­ciu a za­bez­peč­te zru­še­nie kva­li­fi­ko­va­né­ho cer­ti­fi­ká­tu na od­de­le­ní dok­la­dov. V bu­dúc­nos­ti bu­de na ten­to účel zve­rej­ne­ná aj elek­tro­nic­ká služ­ba. Pri za­evi­do­va­ní stra­ty ale­bo od­cu­dzenia ob­čian­ske­ho preu­ka­zu bu­de BOK auto­ma­tic­ky za­blo­ko­va­ný.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter